1709/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Förmåner

Med avvikelse från vad som stadgas ovan är en person inte berättigad till förmåner enligt denna lag fastän han tjänstgör ombord på ett finskt fartyg, om detta är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91) och något annat inte följer av internationella avtal som är bindande för Finland. Om den som tjänstgör på ett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen, så som avses i 1 § 1 mom. sjukförsäkringlagen, är eller har varit bosatt i Finland under det senaste året innan anställningsförhållandet ombord började, har han likväl rätt till förmåner enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.