1707/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckning) kan inskrivas lastfartyg och andra fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter, om

1) fartyget är inskrivet i det finska fartygsregistret,

2) fartyget huvudsakligen används i utrikesfart,

3) fartyget är högst 20 år gammalt vid ingången av det år då det inskrivs i förteckningen, och

4) minst hälften av samtliga anställda på de lastfartyg, som är i trafik på Finland och innehas av en sammanslutning som i egenskap av arbetsgivare bedriver rederiverksamhet med fartyget, är finländare.

Ett fartyg som är inskrivet i det finska fartygsregistret och är högst 25 år gammalt när denna lag träder i kraft kan även inskrivas i handelsfartygsförteckningen.

Såsom fartyg som kan inskrivas i handelsfartygsförteckningen godkänns även bogserbåtar och skjutbogserare som regelbundet transporterar lastpråmar i utrikesfart samt såsom passagerarfartyg besiktigade fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter och har högst 60 passagerarplatser.

I handelsfartygsförteckningen kan även inskrivas andra än i 3 mom. angivna finska passagerarfartyg som går i trafik mellan tredje länder, om de uppfyller villkoren i 1 mom. 1-3 punkten och inte regelbundet trafikerar nordiska hamnar.

2 §

Handelsfartygsförteckningen förs av sjöfartsstyrelsen som också bestämmer om ett fartyg skall inskrivas i förteckningen.

Den som för fartygsregistret på Åland kan även i handelsfartygsförteckningen skriva in ett fartyg som på Åland har införts i fartygsregistret.

3 §

Ett fartyg skall på ägarens ansökan inskrivas i handelsfartygsförteckningen, om fartyget uppfyller de villkor för inskrivning som nämns i 1 §.

Ansökan skall vara skriftlig. Den skall innehålla nödvändiga uppgifter och handlingar om fartyget och dess användning samt om andra faktorer som inverkar på sakens avgörande. Sökanden skall dessutom på sjöfartsstyrelsens begäran lämna in alla andra uppgifter och handlingar som behövs för behandlingen av ansökan.

4 §

Då arbetskraftskostnader som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i detta moment, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas till den finska sammanslutning som äger fartyget och bedriver rederiverksamhet med det, av statens medel i stöd

1) ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalt för inkomsten, samt

2) ett belopp som motsvarar den källskatt som uppburits på löneinkomst som en begränsat skattskyldig sjöfarare har erhållit av arbete ombord på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalt för inkomsten.

Stöd kan även beviljas en finsk sammanslutning som bedriver rederiverksamhet med fartyg som den äger och som är registrerat på Åland.

Det stöd som avses i 1 mom. beviljas dock inte den som äger ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen, under den tid för vilken till honom betalas räntestöd för småtonnage eller motsvarande stöd från landskapet Åland. Detsamma gäller sådant understöd eller stöd från staten eller landskapet Åland som är avsett att sänka fartygets driftskostnader.

Stödet beviljas och utbetalas av sjöfartsstyrelsen.

När stöd förvägras skall respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer höras.

5 §

Trafikministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar om ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn i fråga om stöd samt andra behövliga föreskrifter och anvisningar.

6 §

Ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen skall iakttas finsk lag, om inte något annat stadgas.

Genom kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen kan överenskommas något annat än vad som stadgas i sjömanslagen (423/78), sjöarbetstidslagen (296/ 76), semesterlagen för sjömän (433/84) och lagen om samarbete inom företag (725/78). Av kollektivavtalet eller dess bilagor skall i detalj framgå de villkor som skall iakttas i stället för stadganden i lag. En bestämmelse i ett kollektivavtal, vilken minskar förmåner som motsvarar arbetstagarförmåner enligt för Finland bindande internationella konventioner och som stadgas i ovan nämnda lagar, är ogiltig och i stället för den skall iakttas bestämmelserna i en internationell konvention eller, om detta inte är möjligt, den lag genom vilken bestämmelserna i en internationell konvention har införts.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i 2 mom. får tillämpa dess bestämmelser även på de arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden kollektivavtalets bestämmelser i övrigt skall iakttas.

7 §

Med avvikelse från 1 § 1 mom. lagen om kollektivavtal (436/56) kan, om inte respektive finländska arbetsmarknadsparter har ingått ett kollektivavtal om samma arbete, ett kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ingås även med en utländsk arbetstagarförening som uppfyller villkoren i Internationella arbetsorganisationens konventioner nr 87 och 98 (FördrS 45/49 och 32/51).

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som skall iakttas i arbetsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen skall iaktta bestämmelserna i kollektivavtalet även i en sådan arbetstagares arbetsförhållande som inte är bunden av detta.

8 §

Tvistemål och brottmål som gäller eller följer av arbetsförhållanden som avses i denna lag skall handläggas och avgöras av den domstol som avses i 88 § sjömanslagen. Genom kollektivavtal som ingås med en utländsk arbetstagarförening kan likväl överenskommas att tvistemål som gäller anställningsvillkor för en arbetstagare som är bunden av avtalet skall avgöras av en domstol i arbetstagarföreningens hemland, om inte något annat följer av vad som stadgas nedan.

Tvistemål om kollektivavtal som avses i denna lag handläggs och avgörs av arbetsdomstolen.

9 §

På utlänningar som arbetar ombord på fartyg som är införda i handelsfartygsförteckningen tillämpas inte förfarandet med arbetstillstånd enligt utlänningslagen (378/91) eller stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Frågor i anslutning till utländska sjöfarares arbetsförhållanden och sociala förhållanden behandlas i den delegation för sjömansärenden som finns i samband med arbetsministeriet enligt vad som stadgas särskilt.

10 §

Den som äger ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen skall meddela sjöfartsstyrelsen sådana ändringar i förhållandena som kan vara av betydelse för att fartyget skall hållas kvar i förteckningen.

11 §

Ett fartyg avförs ur handelsfartygsförteckningen, om det på grundval av fartygsägarens meddelande eller uppgifter som sjöfartsstyrelsen har fått på annat sätt framgår att villkoren i 1 § för inskrivning i förteckningen inte längre uppfylls.

Om avförande ur handelsfartygsförteckningen beslutar sjöfartsstyrelsen.

Sjöfartsstyrelsen skall höra självstyrelsemyndigheterna på Åland när ett fartyg som på Åland har införts i fartygregistret avförs från handelsfartygsförteckningen.

12 §

Sjöfartsstyrelsen skall bestämma att stödet skall återbäras, om sammanslutningen

1) i samband med ansökan om inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller ansökan om stöd har gett oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) har förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på godkännandet till förteckningen eller erhållandet av stöd,

3) har vägrat att lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för att förandet av förteckningen skall kunna övervakas eller som ansluter sig till erhållandet av stöd, eller

4) i övrigt har beviljats stöd, eller till sammanslutningen har betalts stöd utan grund eller på oriktiga grunder.

På det belopp som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen erläggas en ränta som motsvarar Finlands Banks för tiden gällande grundränta ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte erläggs på förfallodagen, skall en årlig dröjsmålsränta om 16 procent betalas.

13 §

Denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt Internationella arbetsorganisationens för Finland bindande konventioner som gäller tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 6 § skall vara framlagda ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen.

14 §

Iakttagandet av de villkor för inskrivning i handelsfartygsförteckningen som stadgas i 1 § övervakas av sjöfartsstyrelsen.

Tullstyrelsen är skyldig att vid behov ge sjöfartsstyrelsen handräckning i denna övervakningsuppgift.

15 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas vid behov av trafikministeriet sedan detta har hört respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetsministeriet meddelar vid behov efter att ha hört respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer anvisningar om tillämpningen av lagen beträffande frågor som ansluter sig till arbetslagstiftningens område.

16 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Om ett arbetsavtal skulle upphöra att gälla på grund av uppsägning eller för att den överenskomna tiden utgår eller av någonannan orsak, men arbetet på fartyget så som sägs i 42 § sjömanslagen fortgår efter inskrivningen i handelsfartygsförteckningen, skall i avtalsförhållandet följas de villkor som iakttogs före den tysta förlängningen.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.