1706/1991

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1991

Inrikesministeriets beslut om resandekort

Inrikesministeriet har med stöd av 11 § förordningen den 19 april 1991 om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (727/91) beslutat:

1 §

Såsom ett sådant resandekort som avses i 11 § förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (727/91) skall användas en blankett som uppgjorts enligt en till detta beslut bifogad mall eller en blankett som innehåller de uppgifter som krävs.

2 §

Resandekortet skall vara så stort att texten tydligt kan läsas.

Kortet skall vara försett med ledtext på åtminstone finska, svenska och engelska.

På kortet kan på den plats som reserverats härför tryckas uppgifter om inkvarteraren.

3 §

Resandekortet skall vara dubbelt.

Den ankomstanmälan som avses i 11 § 1 mom. förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser skall göras medelst resandekortets övre del.

Resanden skall underteckna resandekortet.

Den avfärdsanmälan som avses i 11 § 3 mom. i den nämnda förordningen skall i fråga om andra utlänningar än danska, isländska, norska och svenska medborgare göras medelst det andra exemplaret av resandekortet.

4 §

Resandekort bör uppbevaras omsorgsfullt. I fråga om användning och överlåtelse av uppgifter som ingår i resandekort skall iakttas vad som stadgas i lagen om allmänna handlingars offentlighet (9.2.1951/83), förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet (22.12.1951/650), personregisterlagen (30.4.1987/471), personregisterförordningen (30.4.1987/476) samt förordningen om polisens personregister (18.12.1987/1056).

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom detta beslut upphävs ministeriets för inrikesärendens beslut av den 15 juli 1982 om resandekort (558/82) jämte ändringar. Kort som avses i det beslut som upphävs kan dock användas till och med 31.12.1992.

Helsingfors den 27 december 1991

Regeringsråd
Teuvo Veijalainen

Tf. överinspektör
Anne Häyrynen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.