1705/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbetsplatser, där de kemikalier som hanteras, uppkommer, förflyttas inom fabriksområde eller lagras, med beaktande av deras egenskaper, mängd och hanteringssätt samt arbetsställenas och riskenheternas placering, medför risk för en storolycka.

Beslutet tillämpas inte på de risker för storolyckor som uppkommer vid verksamhet inom försvarsministeriets förvaltningsområde, då en tillämpning kunde äventyra det hemlighållande av ärenden som rikets säkerhet kräver. Om de arrangemang som gäller riskerna för storolyckor bestämmer i dessa fall försvarsministeriet enligt arbetsministeriets anvisningar.

Detta beslut gäller inte transport av kemikalier på väg, med järnväg, med fartyg eller med luftfartyg.

Med storolycka avses vid tillämpningen av detta beslut omfattande utsläpp, brand, explosion eller annan motsvarande händelse som avser ett kemiskt ämne och beror på förhållanden vilka blivit omöjliga att kontrollera under verksamheten och som medför en omedelbar eller fördröjd fara för arbetstagarna, om det vid olyckan förekommer en eller flera farliga kemikalier.

2 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall iaktta lagen om skydd i arbete (299/58) och detta beslut samt fortlöpande på arbetsplatsen dra försorg om behövliga åtgärder för uppdagande av risker, förebyggande av olyckor och begränsning av följderna av dem.

Arbetsgivaren skall dessutom särskilt vara beredd på de risker som reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder medför.

3 §
Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren bör noggrant iaktta vad som i lagen om skydd i arbete (299/58) stadgas och med stöd av denna bestäms om arbetstagarens skyldighet, liksom också iaktta de planer, anvisningar och förfaringssätt som arbetsgivaren meddelat i enlighet med detta beslut.

4 §
Samarbetsförpliktelser

De arbetsgivare som är verksamma inom influensområdet för en storolycksrisk som har en och samma orsak skall samarbeta för att säkerställa att varje arbetsgivare har tillräcklig kunskap och beredskap för att kunna iaktta detta beslut.

Medför flera arbetsgivares gemensamma verksamhet risk för en storolycka, skall de samarbeta när det gäller att iaktta bestämmelserna i detta beslut.

Om skyldigheterna för andra än arbetsgivaren stadgas i lagen om skydd i arbete.

5 §
Riskbedömning

En arbetsgivare som bedriver verksamhet som avses i bilaga I och som använder ämnen i bilaga IV eller upplagring som åsyftas i kolumn 1 i bilaga II skall för bedömning av riskerna för en storolycka utarbeta en redovisning som åtminstone innehåller en beskrivning av

1) de typiska risksituationerna och de situationer som innebär de största farorna jämte följder samt de felfunktioner och fel och skador på anordningar som leder till risksituationer,

2) skydds- och säkerhetsåtgärder för att förebygga faror, samt av

3) hur säkerheten garanteras i samband med olika störningar samt reparations- och underhållsarbeten.

6 §
Säkerhetsutredning

På en arbetsplats, där verksamhet som nämns i bilaga I bedrivs och där ämnen enligt bilaga III används eller kan förekomma, transporteras i arbetsplatsens interna trafik eller lagras i samband med verksamheten, samt på en arbetsplats, där det samtidigt lagras ämnen i något annat syfte enligt kolumn 2 i bilaga II, och på en arbetsplats, där en enligt 5 § företagen farobedömning visar att det finns risk för en storolycka, skall arbetsgivaren med beaktande av förhållandena på arbetsplatsen samt riskens art och omfattning göra en systematisk säkerhetsutredning i enhetlig form, i vilken redogörs

1) i detalj för de anordningar och situationer som medför risker samt för möjligheterna till och följderna av felfunktioner och skador eller fel på anordningar,

2) för de risker som beror på felhandlingar från personalens sida, följderna av dem och åtgärderna för deras förebyggande,

3) för åtgärder genom vilka säkerställs att verksamheten tryggt kan fortgå,

4) för de mängder av ämnen som tillverkas, används, lagras, förflyttas och hanteras och de egenskaper hos dessa ämnen som medför risker samt andra egenskaper och förhållanden som har betydelse med tanke på uppkomsten och följderna av en olycka, samt

5) för andra omständigheter som inverkar på riskerna för en storolycka och på begränsningen av dess följder.

Om säkerhetsutredningen gäller dessutom vad som särskilt stadgas om den.

7 §
Beaktande av utvecklingen

De bedömningar och utredningar som förutsätts i 5 och 6 §§ skall med jämna mellanrum och även i övrigt granskas och ajourföras, om verksamheten ändras så att risken för en storolycka ökar.

8 §
Förhållandet till andra mundigheter

Om arbetsgivaren har gjort en riskbedömning eller säkerhetsutredning som förutsätts i någon annan lagstiftning eller krävs av en annan myndighet, behöver åtgärder enligt 5, 6 och 7 §§ inte vidtas i fråga om denna verksamhet.

Andra myndigheters uppgifter vid avvärjande av storolyckor som beror på kemikalier bestäms enligt vad som särskilt stadgas om dem.

9 §
Räddningsberedskap

Arbetsgivaren skall se till att det på arbetsplatsen, med beaktande av riskens art och storlek samt resultaten av den bedömning och den säkerhetsutredning som avses i 4 och 5 §§, har gjorts upp planer och finns en tillräcklig beredskap och organisation för räddning av arbetstagarna, begränsning av följderna av en olycka och tillhandahållande av första hjälp.

10 §
Utbildning och anvisningar

Arbetsgivaren skall med beaktande av riskens art och storlek samt innehållet i den bedömning och den säkerhetsutredning som avses i 5 och 6 §§ ge arbetstagarna utbildning och anvisningar i tillräcklig mån om hur faran kan avvärjas och om de riktiga förfaringssätten enligt räddningsplanen när en olycka inträffar.

När arbetstagarna ges utbildning och anvisningar 1 mom. skall dessutom beaktas 26, 33, 34 och 36 §§ lagen om skydd i arbete.

11 §
Övningar

Arbetsgivaren skall genom att ordna övningar ta reda på om planerna, beredskapen, utbildningen, anvisningarna och organisationen enligt 9 och 10 §§ är ändamålsenliga och hur de fungerar i praktiken.

12 §
Närmare föreskrifter

Arbetsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1992.

Den bedömning som avses i 5 § skall göras inom ett år och den säkerhetsutredning som avses i 6 § inom tre år efter ikraftträdandet.

Bedömningen av ny verksamhet och säkerhetsutredningen i fråga om den skall göras i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds.

Helsingfors den 19 december 1991

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.