1704/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt familjepensionslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 15 a § 6 mom. familjepensionslagen (38/69) av den 17 januari 1969, sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 mars 1991 (472/91), beslutat:

1 §

Kommunerna uppdelas på de två grupper som avses i 15 a § familjepensionslagen, med motsvarande tillämpning av vad i statsrådets beslut den 4 december 1991 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1392/91) stadgas.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller till utgången av 1995, om inte statsrådet därförinnan beslutar annorlunda.

Helsingfors den 30 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.