1692/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 5 § 1 mom. 11 och 12 punkten samt 6 mom., 9 § 4 mom. och 13 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. 11 och 12 punkten i lag av den 27 mars 1991 (620/91), 5 § 6 mom. i lag av den 28 december 1990 (1367/90) samt 9 § 4 mom. och 13 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 (98/90), och

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 27 februari 1987 och den 28 december 1990 (226/87 och 1322/90) samt nämnda lag av den 27 mars 1991, en ny 13 punkt som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person


11) för ledig tid på grund av en arbetstidsförkortning enligt lag eller kollektivavtal;

12) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkring eller med stöd av rehabiliteringsstadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48); eller

13) som har rätt att av arbetsgivaren få i lag, kollektivavtal eller arbetsavtal angiven lön eller motsvarande ersättning under uppsägningstiden, för den tid han har nämnda rätt.


Studier betraktas som studier på heltid enligt 1 mom. 10 punkten när de utgör hinder för att ta emot heltidsarbete. Den som studerar på dagslinje vid ett gymnasium eller en grundskola betraktas som studerande på heltid till terminens slut. En studerande på heltid har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning under den tid han är ledig från studierna.

9 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

Den som har varit borta från arbetsmarknaden över tre månader och inte kan ange något godtagbart skäl till detta, har under sex veckor räknat från den dag han på nytt kom ut på arbetsmarknaden inte rätt till arbetslöshetsdagpenning.

13 §
Rätt till grunddagpenning

Den som första gången kommer ut på arbetsmarknaden har under sex veckor räknat från den dag då detta skedde inte rätt till grunddagpenning. Denna begränsning tillämpas dock inte på den som blivit arbetssökande efter fullbordad yrkesutbildning vid en läroanstalt, eller på den som tidigare har varit företagare och som med beaktande av den yrkesskicklighet som han besitter och det arbete som han utfört kan anses ha varit på arbetsmarknaden och som har avbrutit eller lagt ned sin företagsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, dock så att 5 § 1 mom. 13 punkten träder i kraft den 1 mars 1992.

Stadgandet i 5 § 1 mom. 13 punkten tillämpas på den till vilken meddelande om uppsägning har lämnats den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 178/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 16/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.