1691/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1992

Skattestyrelsen har med stöd av 11 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lag av den 17 december 1982 (946/82) och med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 30 december 1991 om skatteskalor och skatteprocentsatser som skall tillämpas vid statsbeskattningen för år 1992 (1671/91) bestämt:

1 §

På lön, pension och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som utbetalas under tiden 1.1.-30.4.1992 verkställs förskottsinnehållningen enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1991 eller de av skattebyrån för år 1992 förordnade förskottsinnehållningsprocent eller andra förordnanden beträffande verkställande av förskottsinnehållning så att betalaren höjer sina personliga innehållningsprocent med två procentenheter. Även innehållningsprocenten på det ändrade skattekortet som skattebyrån gett med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd höjs med två procentenheter, om ändringen har beviljats år 1991.

Beloppet av förskottsinnehållningen beräknas emellertid så att man inte beaktar år 1991 betalda löner och på dem verkställda förskottsinnehållningar.

På lön som utbetalas den 1 maj eller senare under år 1992 tillämpas de innehållningsprocent som fastställts för år 1992. Om det på skattekortet finns ett förordnande, enligt vilket innehållningsprocent stiger medan inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort), beaktas efter 1.5.1992 även lönerna som utbetalats under tiden 1.1.-30.4.1992 vid beräkningen av förskottsinnehållningsprocent. I annat fall 1.5. 1992 beaktas lönerna som utbetalats under tiden 1.1.-30.4.1992 och förskottsinnehållningarna på dem inte vid beräkningen av förskottsinnehållningsbelopp.

2 §

Avvikande från 1 § 1 mom. höjs den personliga innehållningsprocenten på skattekortet inte 1.1.-30.4.1992:

l) om förskottsinnehållningsprocenten av pensionstagarens pension är högst 5

2) om ändring av förskottsinnehållningsprocenten har beviljats år 1992

3) om det lägsta procenttalet på ett graderat skattekort är 0 eller

4) om innehållningsprocenten baserar sig på ett belopp som skall betalas eller är ett annat schablonmässigt procenttal som baserar sig på skattestyrelsens beslut (911/91).

Om det finns både ett grund- och ett tilläggsprocent på skattekortet höjs tilläggsprocenten inte såsom det avses i 1 §.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.