1686/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 kap. 1 § strafflagen, sådan den lyder i lag av den 22 juli 1991 (1084/91), som följer:

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §
Regleringsbrott

Den som bryter mot eller försöker bryta en i

1) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67),

2) lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74),

3) valutalagen (954/85),

4) lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (1104/85),

5) lagen om prisstopp (717/88),

6) beredskapslagen (1080/91) eller

7) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet (1682/91)

stadgad eller av myndighet med stöd av någon av dessa lagar meddelad regleringsföreskrift, skall för regleringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 44/91
Ekonomiutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.