1679/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79) 5 § 4 punkten, varvid den nuvarande 5 punkten blir 4 punkt, och 6 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 4 punkten i lag av den 2 december 1988 (1019/88) och 6 § delvis ändrad genom lag av den 17 november 1989 (983/89),

ändras 1, 2 och 4 §§, 5 § 2 och 3 punkten samt 8 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag av den 14 december 1990 (1085/90), 4 § sådan den lyder i lag av den 14 juni 1991 (906/91) och 5 § 3 punkten sådan den lyder i nämnda lag av den 2 december 1988, som följer:

1 §

För gödselmedel som innehåller minst två viktprocent kväve eller fosfor skall till staten betalas accis på gödselmedel enligt denna lag.

2 §

Med gödselmedel avses i denna lag, med undantag av gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, ämnen och preparat som nämns i 2 § 1 punkten gödselmedelslagen (377/86) och som är avsedda för försäljning samt vars typbenämningar fastställs enligt 3 § 2 punkten gödselmedelsförordningen (383/86).

4 §

Accisen på gödselmedel är 2,90 mark per kilogram kväve och 1,70 mark per kilogram fosfor.

5 §

Accisfria är:


2) importerade gödselmedel, om de vid införseln är tullfria med stöd av någon annan författning än tulltarifflagen (660/87) eller något annat avtal än ett internationellt avtal om tullar, såvida inte något annat stadgas eller bestäms i den författning eller det avtal som avses,

3) gödselmedel som används såsom råvara eller biämne vid industriell produktion eller förbrukas direkt vid första användningen när en vara tillverkas, samt

4) gödselmedel som används vid sådan rening av avfallsvatten som bygger på en biologisk process.

8 §

Har i landet tillverkade gödselmedel, för vilka accis har betalts, exporterats eller överförts till ett friområde eller tullager, har den som exporterat eller överfört gödselmedlen rätt att på ansökan få en återbäring som motsvarar den accis på gödselmedel som gällde den dag då gödselmedlet exporterades eller överfördes.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 82/91
Statsutsk. bet. 53/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.