1677/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 14 och 46 §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68),

detta lagrum sådant det lyder ändrat genom lagar av den 14 juli 1989 och den 28 december 1990 (661/89 och 1281/90), samt

fogas till 14 § ett nytt 3 mom. som följer:

14 §

När anskaffningsutgiften för värdeandelar fastställs, anses värdeandelarna vara överlåtna i den ordning som de har anskaffats, om inte den skattskyldige visar något annat.

46 §

En skattskyldig, med undantag för en depositionsbank, ett kreditinstitut samt en försäkrings- och en pensionsanstalt, får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering, om summan av kreditförlustreserveringarna inte överstiger 2 procent av summan av affärsfordringarna eller den sannolika större risk för kreditförluster som den skattskyldige visar föreligga.

En depositionsbank, ett kreditinstitut samt en försäkrings- och en pensionsanstalt får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering på högst 0,6 procent av summan av institutets eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång. Institutets eller anstaltens under skatteåret eller tidigare gjorda, oupplösta kreditförlustreserveringar får dock inte sammanlagt överstiga 5 procent av summan av institutets eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång. Har en depositionsbank med stöd av affärsbankslagen (1269/90), sparbankslagen (1270/90) eller andelsbankslagen (1271/90) eller ett kreditinstitut med stöd av lagen om finansieringsverksamhet (1544/91) överfört sina kreditförlustreserveringar till en reservfond, får det sammanlagda beloppet av de oupplösta kreditförlustreserveringar som banken eller kreditinstitutet gjort under skatteåret eller tidigare inte överstiga det högsta beloppet av ovan angivna kreditförlustreserveringar minskat med överföringen till reservfonden.

Om en depositionsbank eller ett kreditinstitut, som enligt 2 mom. har överfört sina kreditförlustreserveringar till reservfonden, under skatteåret har överfört de fordringar som ligger till grund för kreditförlustreserveringen till en annan depositionsbank eller ett annat kreditinstitut som hör till samma koncern till minst ett belopp som motsvarar summan av de fordringar som den depositionsbank eller det kreditinstitut som gjort överföringen uppvisade i det bokslut som följer efter överföringen, beaktas detta belopp av reservfondsöverföringen i nämnda depositionsbankers eller kreditinstituts beskattning vid uträkningen av det högsta beloppet av kreditförlustreserveringen i förhållande till överförda fordringar och sådana fordringar som ligger till grund för kreditförlustreserveringen i det följande bokslutet för den depositionsbank eller det kreditinstitut som överfört fordringarna. När depositionsbanker och kreditinstitut fusioneras, anses beloppet av de kreditförlustreserveringar som den överlåtande depositionsbanken eller det överlåtande kreditinstitutet överfört till reservfonden begränsa det högsta beloppet av kreditförlustreserveringarna i den övertagande depositionsbankens eller det övertagande kreditinstitutets beskattning så som om beloppet hade beaktats vid beskattningen av den depositionsbank eller det kreditinstitut som fusioneras.

På en försäkringsanstalts försäkringspremiefordringar tillämpas 1 mom. En garantianstalt vars enda syfte är att ge depositionsbanker och kreditinstitut samt försäkrings- och pensionsanstalter garantiförbindelser till säkerhet för krediter som deras kunder har givits för sin affärsverksamhet får, utöver det avdrag som enligt 1 mom. beviljas för affärsfordringar, från det sammanlagda beloppet av sitt garantiansvar vid skatteårets utgång dra av en kreditförlustreservering som beräknas enligt 2 mom.

Om det sammanlagda beloppet av kreditförlustreserveringarna eller det sammanlagda beloppet av dem och av överföringen av dem till reservfonden överstiger det högsta beloppet av de avdragbara kreditförlustreserveringar som avses i denna paragraf, skall den del som överstiger det högsta beloppet av kreditförlustreserveringarna beaktas såsom intäkt under det skatteår under vilket det högsta beloppet har överskridits.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Har en i 46 § 3 mom. nämnd överföring av fordringar till en annan depositionsbank inom samma koncern gjorts innan denna lag träder i kraft, beaktas överföringen i deras beskattning från och med skatteåret 1992.

De kreditförlustreserveringar som har överförts till reservfonden med stöd av lagen om finansieringsverksamhet beaktas inte som skattepliktig inkomst vid beskattningen för 1991 till den del överföringens belopp inte överstiger 90 procent av det högsta beloppet av de kreditförlustreserveringar som är avdragbara i beskattningen för nämnda år.

Regeringens proposition 205/91
Statsutsk. bet. 70/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.