Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1675/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar inom lantbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1982 om investeringsreserveringar inom lantbruket (1103/82) 9 § och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

7 a §

Om den skattskyldige har lyft en investeringsdeposition och inte använt investeringsreserveringen för ett ändamål som nämns i 7 §, räknas den investeringsreservering som motsvarar den lyfta depositionen som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket depositionen har lyfts.

9 §

Om den skattskyldige inte har utnyttjat en investeringsreservering eller denna inte har räknats som skattepliktig inkomst för den skattskyldige inom den tid som stadgas i 6 §, räknas det outnyttjade beloppet av investeringsreserveringen eller det belopp av denna som inte räknats som inkomst såsom skattepliktig lantbruksinkomst för den skattskyldige för det skatteår under vilket investeringsreserveringen senast borde ha utnyttjats. I fråga om en skattskyldig som har upphört att idka lantbruk räknas outnyttjade investeringsreserveringar som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket han konstateras ha upphört att idka lantbruk. En reservering räknas dock inte som inkomst med anledning av den skattskyldiges död, om det oskiftade dödsboet efter honom fortsätter att idka lantbruk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Regeringens proposition 208/91
Statsutsk. bet. 64/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.