1658/1991

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1991

Finansministeriets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare

Finansministeriet har med stöd av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) beslutat:

Allmänt
1 §

Till statens arbetstagare och funktionärer i arbets- eller läroavtalsförhållande utgår i enlighet med detta beslut i resekostnadsersättning, färdkostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning och nattresepenning samt för kurstid kursdagpenning.

Beslutet innefatar även grunderna för betalningen av ersättning till ovan i 1 mom. avsedda personer för restid och färdkostnader samt lön för restid.

Såsom resekostnader anses de extra utgifter som vederbörande har haft med anledning av resa.

För resor till utlandet utgår kostnadsersättning i enlighet med vid ifrågavarande tidpunkt gällande bestämmelser och tjänstekollektivavtal angående kostnadsersättning för tjänsteresor utrikes till statens tjänstemän.

Är vården av arbetsplats utanför rikets gränser ordnad i överensstämmelse med förhållandena i Finland, iakttages detta beslut i fråga om grunderna för resekostnadsersättning.

2 §

Grunderna för erläggande av färdkostnadsersättning överensstämmer med grunderna för färdkostnadsersättningar till statens tjänstemän enligt klass II på sätt nedan bestäms.

Med person i ledande ställning i arbetsavtalsförhållande till staten kan utan hinder av det ovan sagda i arbetsavtal träffas överenskommelse om att till honom, med avvikelse från bestämmelserna i detta beslut, skall utgå färdkostnadsersättning enligt reseklass I för statens tjänstemän under förutsättning, att denna person med avseende på sina uppgifter intar en ställning som är jämförlig med sådan tjänstemans.

3 §

I detta beslut fastställda betalningsgrunder tillämpas endast i fall då arbetstagare eller funktionär på förordnande av arbetsledningen tillfälligt reser utanför den plats där han bor eller arbetar eller då resan orsakas av sådan flyttning på arbetsledningens förordnande till ny förläggningsort som är avsedd att bli bestående.

Flyttning är ej i fråga när vistelsen på främmande ort är avsedd att bli så kortvarig, att vederbörande icke rimligtvis kan förutsättas anskalla fast bostad på orten.

I beslutet avsedda betalningsgrunder är, med nedan i 12 § nämnda undantag, icke tillämpliga på arbetsresa eller därmed jämförlig resa från arbetstagarens eller funktionärens bostad eller inkvarteringsställe till arbetsplatsen och tillbaka.

4 §

Resedygn är den period på högst 24 timmar som börjar när arbetstagare eller funktionär beger sig från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar när han återvänder till arbetsplatsen eller bostaden.

Resa anses likväl ännu icke avslutad, när vederbörande återvänder till arbetsplatsen endast för att överlämna eller byta arbetsredskap, för att få ny arbetsorder eller för att uträtta annat liknande kortvarigt göromål i tjänsten, förutsatt att han därefter omedelbart fortsätter resan.

5 §

Resa skall företagas på så kort tid och med så små totalkostnader som möjligt med beaktande av att resan blir ändamålsenligt genomförd och arbetstagarens eller funktionärens göromål behörigen fullgjorda. Vid uppskattningen av totalkostnaderna för resa beaktas utom färdkostnadsersättning, dagtraktamente, logiersättning och eventuell lön för restid även den inbesparing av tid användning av fortskaffningsmedel har medfört.

För resa utgår ej i ersättning mera än vad som hade bort betalas, om resan skulle ha företagits på ovan i 1 mom. avsedda, för staten för delaktigaste sätt.

Färdkostnadsersättning
6 §

Till vederbörande betalas ersättning för resebiljetter samt av honom erlagda fraktavgifter, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter i samband med den egentliga färden. Såsom dylika avgifter anses likväl icke exempelvis försäkringspremier eller andra än nedannämnda parkeringsavgifter för bil.

För parkeringsavgift, som vid flygfält uppbäres för bil, utgår ersättning enligt verifikat, likväl för högst tre dagar under varje resa.

Har vederbörande haft att betala särskilda avgifter för befordran av arbetsredskap eller andra föremål som han har nödgats medha, ersättes erlagt belopp.

7 §

Färdkostnadsersättning utgår enligt följande grunder:

Tåg: Avgift för plats i klass II
Båt Avgift för plats i klass I
Flygplan Avgift för en plats
Spårvagn, buss eller annat fortskaffningsmedel i linjetrafik: Avgift för en plats
Taxibil: Erlagd befordningsavgift, dock högst enligt officiell taxa utgående belopp
Taximotorbåt: Erlagd avgift, dock högst belopp som kan anses skäligt
Annat färdsätt: 31 penni kilometern eller den högre skäligbefunna avgift som arbetstagaren eller funktionären visar att han erlagt.
8 §

Reser i 2 § 1 mom. av detta beslut avsedd arbetstagare eller funktionär tillsammans med person, som åtnjuter ersättning enligt reseklass I, kan till honom på synnerliga skäl erläggas färdkostnadsersättning enligt klass I på järnväg.

9 §

För resa som arbetstagare eller funktionär med vederbörligt tillstånd företar med fordon som han äger eller innehar utgår färdkostnadsersättning under tidsrummet 1.1.-31.12.1992 enligt följande:

Bil: För varje kalenderår omfattande beräkningsperiod för körkilometer

- för de första 5 000 kilometer 148 penni kilometrn; och

- för följande kilometrar 131 penni kilometern.

Ovan nämnda ersättningar per kilometer erlägges höjda i följande fall:

1) med 14 penni då skötseln av uppdraget förutsätter transport av släpvagn kopplad till bilen och 30 penni då skötseln av uppdraget förutsätter transport av husvagn kopplad till bilen och

2) med 4 penni då

a) arbetstagare eller funktionär i sin bil nödgas forsla maskiner

eller anordningar, som väger över 80 kilo eller som är stora,

b) arbetstagare eller funktionär på grund av sina arbetsuppgifter i sin bil nödgats forsla hund, eller

3) med 15 penni, då skötseln av arbetstagarens eller funktionärens arbetsuppgifter förutsätter, att han rör ig med bil på skogsbilsväg eller för allmän trafik avstängd vägbyggnadsarbetsplats, beträffande ifrågavarande kilometrar.

Motorbåt: 165 penni per kilometer
Motorkälke: 107 penni per kilometer
Motorcykel: 88 penni per kilometer
Motorvelociped: 63 penni per kilometer
Annat fordon: 34 penni per kilometer

Beräkningsperioden för körkilometer inleds nästa gång 1.1.1993.

10 §

Frambefordras på resa i fordon som ägs eller innehas av arbetstagare eller funktionär flera personer, som det åligger arbetsgivaren att frambefordra, tillkommer vederbörande för varje sådan medföljande person ett tillägg av 4 penni kilometern till den i 9 § nämnda ersättningen.

Ersättande av daglig restid och färdkostnader
11 §

Om daglig resa utom arbetstiden från bestämd samlingsplats eller från inkvarteringsställe för på arbetsplatsen inkvarterade till arbetsplatsen och tillbaka i allmänhet varar längre tid än sammanlagt en timme, erlägges till arbetstagare eller funktionär för den färdtid som överstiger en timme ersättning för restid enligt enkel timlön. Vid bestämmandet av restidens längd beräknas fotgängares hastighet till fyra kilometer i timmen.

Om fordon har använts för färd utgår dessutom ersättning för verkliga färdkostnader i enlighet med 6-7 och 9-10 § av detta beslut.

12 §

För resor som arbetstagare eller funktionär företager från sin bostad till det tjänstgöringsställe eller den arbetsplats där han enligt arbetsavtalet skall arbeta, kan ersättning för restid eller färdkostnadsersättning undantagsvis erläggas, om det på grund av arbetsplatsens speciella förhållanden, såsom dess avlägsna läge, besvärliga trafikförbindelser och svårigheter att erhålla bostad bör anses skäligt. Ersättning utgår härvid högst enligt de grunder som nämnes i 11 §.

Dagtraktamente
13 §

Dagtraktamente kan erläggas när resa företages till plats som ligger över 15 kilometer från arbetstagarens eller funktionärerns bostad eller arbetsplats eller, om resa företages till annan kommuns område, till plats på mer än 5 kilometers avstånd från kommungränsen, beräknat längs allmänt använd färdväg efter huruvida avfärden sker från bostaden eller arbetsplatsen och återresan till bostaden respektive arbetsplatsen.

14 §

Partiellt dagtraktamente utgår, när resa har varat

1) över 8 timmar; eller

2) över 6 timmar, om mer än 3 timmar av resan har försiggått mellan klockan 16.00 och klockan 7.00.

Fullt dagtraktamente utgår när resa har varat över 12 timmar.

Har resa varat mer än ett resedygn och den för resan använda tiden överstiger det sista resedygnet med över två timmar, berättigar det till nytt dagtraktamente, och om överskridningen är över 12 timmar till nytt fullt dagtraktamente.

15 §

Dagtraktamente utgår:

1) i form av partiellt dagtraktamente under tidsrummet 1.1.-31.12.1992 74 mark för varje till dagtraktamente berättigande resedygn, av vilket för resa har använts i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnda minimitider, och

2) i form av fullt dagtraktamente 1.1.-31.12.1992 165 mark för varje till dagtraktamente berättigande resedygn, av vilket för resa har använts i 14 § 2 mom. nämnda minimitid.

I fall som avses i 1 § 5 mom. av detta beslut kan på synnerliga skäl företagas avvikelser genom kollektivavtal.

16 §

Om arbetstagare eller funktionär under något resedygn har erhållit fri kost eller kost vars pris ingår i priset på resebiljett, utgår dagtraktamentet till denna del nedsatt med 50 procent.

Måltidsersättning
17 §

Utgår för resa inte dagtraktamente men arbetstagare eller funktionär har intagit måltid utanför sitt sedvanliga måltidsställe minst 10 kilometer från sin arbetsplats eller bostad och resan har varat över 6 timmar, utgår till honom i måltidsersättning en fjärdedel av i 15 § 1 mom. 2 punkten avsett fullt dagtraktamente.

Logiersättning
18 §

Logiersättning utgår jämte dagtraktamente i enlighet med härbärgeringsrörelses eller annat tillförlitligt verifikat, som skall närslutas reseräkningen, likväl med högst fastställt maximibelopp. Ingår måltider i logiavgift, utgår ersättning endast för priser för rummet.

Om logiersättningen likväl står i disproportion till medels verifikat påvisade logiavgifter, kan ifrågavarande ämbetsverk eller inrättning utgiva tilläggsersättning i enlighet med av finansministeriet fastställda grunder.

Om staten ordnar inkvartering, skall denna utnyttjas, såvida den fyller rimliga krav. Utnyttjar arbetstagare eller funktionär icke av staten tillhandahållen inkvartering, utgår i ersättning endast det belopp, som staten skulle ha uppburit för inkvarteringen på det härbärgeringsställe där inkvartering ordnats.

Förutsättning för erhållande av logiersättning är, att vederbörande har varit på inkvarteringsorten minst fyra timmar mellan klockan 21.00 och klockan 7.00 eller på resa eller i arbete på annan ort än hemorten sagda tid mellan nämnda klockslag och han fördenskull har varit i behov av logi.

19 §

Ovan i 18 § avsedda logiersättningars maximibelopp per resedygn är i år 1992 följande:

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer 450,-
Övriga kommuner 400,-
Nattresepenning
20 §

Nattresepenning utgår för sådant till dagtraktamente berättigande resedygn, varav för resa eller arbetsuppdrag har använts över tolv timmar och av vilken tid minst fyra timmar infallit mellan klockan 21.00 och klockan 7.00, utom när till vederbörande utgår logiersättning eller särskild ersättning för sovplats på tåg eller hyttplats på båt eller resan företages med till statens förfogande stående båt eller tåg där passagerarna har möjlighet att bo, eller när vederbörande eljest inte har kostnader för nattlogi med anledning av att av staten ordnad fri inkvartering tillhandahålls honom. Nattresepenning utgår 25 mark per dygn.

Ersättningar för kursdeltagare
21 §

Till kursdeltagare, varmed avses arbetstagare eller funktionär som förordnats att deltaga i en av ämbetsverk eller inrättning anordnad eller eljest anvisad kurs, som försiggår utom bostaden eller arbetsplatsen, utgår resekostnadsersättning för resorna till och från kursen i enlighet med 6-16 och 18-19 §.

För en kurstid som pågår högst 21 dygn (kort kurs) utgår dagtraktamente eller måltidsersättning i enlighet med ovanstående bestämmelser i 13-17 § och logiersättning eller nattresepenning i enlighet med bestämmelserna i 18-19 § och 20 §.

För en sammanhängande kurs som pågår över 21 dagar (lång kurs) utgår kursdagpenning från början av kursen under de förutsättningar, som enligt 13 och 14 § gäller för om dagtraktamente och enligt 17 § för måltidsersättning, som följer:

a) för 1-21 dagar motsvarar kursdagpenningen fullt eller partiellt dagtraktamente eller måltidsersättning

b) för följande 22-28 dagar utgår i kursdagpenning 70 % av fullt eller partiellt dagtraktamente eller av måltidsersättning och

c) för följande dagar, men dock för en kurstid av högst ett år utgår i kursdagpenning 55 % av fullt eller partiellt dagtraktamente eller av måltidsersättning.

För de dagar för vilka kursdeltagare är berättigade till kursdagpenning utgår inte logiersättning heller nattresepenning.

Då kurs sönderfaller i delar med över tolv dygns mellantider anses delarna såsom skilda kurser.

Om staten har ordnat fri kost för kursdeltagare minskas kursdagpenningen med 50 procent. Om staten har ordnat även fritt logi, som fyller rimliga krav, reduceras kursdagpenningen med ytterligare 25 procent. För fritt logi i kasern-, läger- eller andra motsvarande förhållanden verkställes dock icke nämnda 25 procents avdrag.

Till kursdeltagare utgår kursdagpenning under samma förutsättningar som dagtraktamente enligt 13 § 1 mom. Lön för restid utgår under förutsättningar somavses i 22 §.

Lön för restid
22 §

För resdagar utgår lön för den tid arbetstagare eller funktionär för resans skull eljest inte kan få lön, likväl högst för så lång tid, att han får en lön som motsvarar lönen enligt hans regelmässiga dagliga arbetstid. Restiden inräknas icke i arbetstiden.

För resa på söndag eller helgdag eller annan dag som enligt arbetstagarens eller funktionärens arbetstimssystem är fridag utgår lön för restid i motsvarighet till vederbörandes regelmässiga arbetstid för högst åtta timmar enligt enkel timlön.

Om arbetstagare eller funktionär på grund av göromålens att själv beslutat om sina resor och om användningen av sin arbetstid utgår ej ersättning för den tid som använts för resor.

Särskilda stadganden
23 §

Till arbetstagare eller funktionär som för utförande av uppdrag har rätt till dagtraktamente eller måltidsersättning och logiersättning eller nattresepenning av den som har begärt uppdragets utförande, utgår dagtraktamente eller måltidsersättning och logiersättning eller nattresepenning av statens medel uteslutande för färder och för vilka ersättning icke har erlagts av uppdragsgivaren.

24 §

Räkning på kostnader som ersättes enligt detta beslut skall, om ej giltigt förhinder visas, tillställas arbetsgivaren inom två månader från det resan avslutades eller uppdraget fullgjordes eller, när synnerliga skäl föreligger, inom en av arbetsgivaren eller vederbörande myndighet bestämd kortare tid.

Ersättningar för dagliga färdkostnader och restider betalas av arbetsgivaren i samband med löneutbetalningen utan särskild räkning.

25 §

Arbetstagare eller funktionär har rätt att få förskott för resa som avses i detta beslut.

26 §

Den som före den 1 augusti 1972 ägt rätt till järnvägsbiljett i klass I och som fortgående har varit i statens tjänst efter ovan nämnda dag, bibehåller denna rätt.

27 §

Detta beslut tillämpas icke på arbetstagare eller funktionärer i skogs- och flottningsarbete, ej heller på arbetstagare inom sjöfart och båttrafik. Beslutet tillämpas ej heller, när på arbetstagare eller funktionär eljest i fråga om löne- och arbetsvillkor tillämpas bestämmelser i något på den privata arbetsmarknaden gällande riksomfattande kollektivavtal som bör anses allmänt.

För personalen vid statligt affärs- eller industriföretag med fristående direktion kan ett särskilt resereglemente fastställas, om synnerliga skäl därtill prövas föreligga. På fastställandet av resereglemente tillämpas gällande bestämmelser om tillämpning av statsförslaget.

I andra än i ovan i 3 § 1 mom. avsedda fall kan avtal om resekostnadsersättning avtalas genom kollektivavtal.

28 §

Om ej annat är föreskrivet i detta beslut, iakttages i fråga om resekostnadsersättning till statens arbetstagare och funktionärer i övrigt vad i fråga om statens tjänstemän är stadgat eller föreskrivet.

29 §

Finansministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Erkki Määttänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.