1657/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80) 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 januari 1985 (62/85), samt

ändras 2 § 1 mom. samt 4 och 6 §§, sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

2 §

Räntestödslån kan beviljas

1) kommuner eller kommunalförbund,

2) samfund som utsetts av statsrådet med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om bostadsproduktion och som hyr ut bostäder på sociala grunder,

3) samfund som bedriver försäkringsverksamhet,

4) församlingar,

5) aktiebolag som är i ett i 1-4 punkten nämnt samfunds faktiska ägo,

6) samfund som har bostäder för särskilda befolkningsgrupper, samt

7) andra samfund, när det kan anses vara socialt ändamålsenligt.


4 §

Räntestödslånet utgör högst 90 procent av de godkända anskaffnings-, byggnads- eller grundreparationskostnaderna för hyresbostaden. Som byggnadskostnader kan även godkännas skäliga kostnader för anskaffandet av tomten.

6 §

I samband med statsbudgeten fastställs beloppet av räntegottgörelsen och maximibeloppet av de räntestödslån som årligen godkänns.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På räntestödslån som har godkänts innan lagen träder i kraft tillämpas dock alltjämt 6 och 9 §§ lagen om räntestöd för hyresbostadslån, sådana de lyder vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 161/91
Miljöutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.