1650/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer

På föredragning av utrikesministern

upphävs i förordingen den 14 september 1973 om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer (728/73) 1 och 6 §§, samt

ändras 2 § 1 mom., 3, 7 och 8 §§ som följer:

2 §

I 4 § lagen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer (572/73), nedan privilegielagen, avsedda övriga myndigheter, vilka svarar för okränkbarheten av konferensutrymmena och för de personers trygghet, vilka befinner sig där, samt för ordningen i dem, är förutom polisen, i enlighet med för varje fall särskilt utfärdat förordnande det ministerium eller det centrala ämbetsverk som svarar för arrangemangen vid konferensen.

3 §

Sändande stat är befriad från att till staten eller till kommun erlägga följande skatter för utrymmen och egendom som används direkt för delegations eller särskild delegations ändamål:

a) inkomst- och förmögenhetskatt till staten;

b) inkomstskatt till kommun;

c) stämpelskatt för överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet;

d) stämpelskatt för överlåtelsehandling beträffande arrendetomt med därtill hörande byggnader i stad;

e) stämpelskatt för försäljning eller byte av aktier som berättigar till besittning av lägenhet.

7 §

Vid delegations och särskild delegations medlems, eller dennes familjemedlems eller vid ett konferenssekretariats medlems död får den avlidnes lösa egendom, med undantag av sådan i Finland anskaffad egendom, vars utförsel ur landet vid tiden för dödsfallet i regel var förbjuden, fritt föras ur landet, såvitt vederbörande ej var finsk medborgare eller var fast bosatt här.

8 §

Privilegielagens stanganden tillämpas beträffande följande mellanstatliga organisationers delegationer och dessas medlemmar:

Förenta Nationerna och dess fackorgan;

Internationella Atomenergiorganisationen (IAEA);

Asiens utvecklingsbank (ADB);

Europarådet (ER);

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO);

Nordiska rådet (NR);

Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OECD);

Internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT);

Allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT);

Rådet för samarbete på tullområdet (CCC).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.