1649/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juni 1973 om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer (572/73) 1 § 2 mom., 2 §, 10 § 3 mom., 11 § 2 mom., samt 12 och 13 §§ samt

fogas till 11 § ett nytt 3 mom. och till 14 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Vad denna lag stadgar om konferenser gäller på motsvarande sätt även mellanstatliga förhandlingar vilkas syfte är att anordna en sådan konferens samt sekretariat och andra organ som har tillsatts för att sköta uppgifter i samband med konferenser.

2 §

I denna lag avses med

1) chef för delegation eller särskild delegation den som av den sändande staten förordnats att leda en delegation eller särskild delegation,

2) delegationsmedlemmar chefen för en delegation, en konferensrepresentant, en observatör och en medlem av personalen,

3) konferensrepresentant en delegationsmedlem som den sändande staten har förordnat till sin företrädare vid konferensen,

4) observatör en person som den sändande staten har förordnat att följa konferensens arbete,

5) medlemmar av särskild delegation delegationers chef och medlem av personalen,

6) medlemmar av personalen sådana medlemmar av en delegation eller särskild delegation som har diplomatisk ställning eller fullgör administrativa eller tekniska uppgifter,

7) medlemmar av konferenssekretariat personer som anställts för att utföra administrativa och tekniska uppgifter i samband med konferensen,

8) medlemmar av tjänstepersonalen personer som hör till en delegations eller särskild delegations tjänstefolk,

9) privattjänare personer i enskild tjänst hos medlemmar av en delegation eller särskild delegation,

10) konferensutrymmen, oberoende av ägaren, byggnader eller delar av byggnader samt därtill omedelbart anslutna markområden som används för konferensens ändamål,

11) delegations eller särskild delegations utrymmen, oberoende av ägaren, byggnader eller delar av byggnader samt därtill omedelbart anslutna markområden som används för delegationens eller den särskilda delegationens ändamål, samt

12) privatbostäder för medlemmar av en delegation eller särskild delegation byggnader, lägenheter eller delar av sådana eller andra för dylika personers privata inkvartering använda utrymmen, oberoende av ägaren.

10 §

Sådana medlemmar av ett konferenssekretariat och medlemmar av tjänstepersonalen som inte är finska medborgare eller fast bosatta här åtnjuter i 1 mom. nämnd immunitet i fråga om åtgärder som vidtagits vid fullgörande av uppgifter som ankommer på dem.


11 §

Vad som sägs i 1 mom. inverkar inte på avtal om social trygghet som har ingåtts med en främmande stat och hindrar inte att sådana avtal ingås i framtiden.

Genom förordning kan stadgas att finsk lagstiftning om social trygghet och om anställningsvillkor i särskilda fall inte skall tillämpas på de medlemmar av ett konferenssekretariat som inte är finska medborgare eller fast bosatta här.

12 §

Sådana medlemmar av en delegation eller särskild delegation som inte är finska medborgare och inte är bosatta i Finland omedelbart innan de första gången anländer till Finland i egenskap av medlem är på samma sätt som medlemmarna av personalen vid en diplomatisk beskickning i Finland befriade från samtliga skatter och avgifter till stat och kommun.

På löneinkomst, som uppbärs av medlemmar av ett konferenssekretariat för anställning vid sekretariatet eller av medlemmar av tjänstepersonalen eller privattjänare för sin anställning, betalas inte skatt till stat och kommun, om personen i fråga inte är finsk medborgare och inte är bosatt i Finland omedelbart innan avtal om anställningen ingås.

13 §

Medlemmar av en delegation eller särskild delegation, medlemmar av deras familjer samt medlemmar av ett konferenssekretariat som inte är finska medborgare eller fast bosatta här är befriade från alla offentliga tjänstgörings- och andra skyldigheter.

14 §

Sådana medlemmar av ett konferenssekretariat som inte är finska medborgare och inte är bosatta i Finland omedelbart innan avtal om anställning vid sekretariatet ingås får, när de tillträder sin befattning, tullfritt och utan att betala skatter och avgifter i samband med införsel till landet införa föremål för personligt bruk, förutsatt att föremålen inte säljs eller på annat sätt överlåts till någon annan i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 112/91
Utrikesutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.