1648/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 4 §§ lagen den 1 april 1960 om Finlands delegation i Nordiska rådet (170/60),

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 11 februari 1977 och den 31 december 1987 (167/77 och 1257/87), som följer:

3 §

Delegationen skall vid sitt första möte utse ett arbetsutskott för att bereda ärendena och sköta administrativa åligganden. Arbetsutskottet består av ordföranden och viceordföranden samt ett tillräckligt antal andra delegationsmedlemmar.

Delegationen utser generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren. Personalen anställs i övrigt av arbetsutskottet.

4 §

Delegationen har ett kansli vars chef är generalsekreteraren. Generalsekreteraren fattar beslut i administrativa och ekonomiska ärenden, om inte ett ärende genom det reglemente som fastställts av delegationen har anförtrotts arbetsutskottet eller någon annan tjänsteman vid kansliet eller om inte något annat stadgas eller bestäms.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 181/91
Utrikesutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.