1647/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om stöd för återinflyttning och för arbetskraft som flyttar från de nordiska länderna till Finland

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 19 § lagen den 2 juni 1959 om arbetsförmedling (246/59):

1 §
Starthjälp

En person som avses i 3 b § 1 mom. lagen om arbetsförmedling och som före återinflyttningen har bott minst 2 år utomlands kan beviljas starthjälp som ersättning för kostnaderna för flyttning till och installering på den nya orten. Understödet förutsätter att personen inleder ett stadgivarande förvärvsarbete inom sex månader efter flyttningen till Finland.

Starthjälp beviljas inte personer som har bott utomlands i egenskap av arbetstagare som är utsända från Finland.

2 §
Starthjälpens belopp

Starthjälpens belopp motsvarar fullt inrikes dagtraktamente enligt resereglementet för statstjänstemän multiplicerat

1) med 45 för personer som flyttar från de nordiska länderna,

2) med 55 för personer som flyttar från övriga Europa, och

3) med 65 för personer som flyttar från andra delar av världen.

3 §
Resekostnadsersättning

Som resekostnader enligt 3 b § 2 mom. lagen om arbetsförmedling ersätts kostnader som föranleds av en tur- och returresa mellan hemorten i de nordiska länderna och en ort i Finland. Förutsättningen är att den arbetssökande gör resan på anvisning av arbetskraftsmyndigheterna i det land där han bor. Ersättningen bestäms enligt stadgandena om resekostnadsersättning för inrikesresor som företas av statstjänstemän i det land som anvisar den arbetssökande.

4 §
Myndigheter

Starthjälp beviljas på ansökan av den arbetskraftsbyrå till vars verksamhetsområde den som ansöker om understöd flyttar. Ansökan om understöd bör ske inom sex månader efter flyttningen till Finland. Understödet betalas ut av arbetskraftsdistriktsbyrån.

I arbetskraftsbyråns beslut enligt 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos arbetskraftsdistriktsbyrån. I arbetskraftsdistriktsbyråns beslut får ändring sökas genom besvär hos arbetsministeriet.

5 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Arbetsministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.