1645/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av lagen om arbetsförmedling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 juni 1959 om arbetsförmedling (246/59) 16 b §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 6 maj 1983 och den 10 mars 1989 (424/83 och 267/89),

ändras 3 a och 16 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § i nämnda lag av den 6 maj 1983 och 16 a § i lag av den 24 augusti 1990 (817/90), samt

fogas till lagen en ny 3 b § som följer:

3 a §

I syfte att främja arbetssökandes möjligheter att få arbete och besättandet av lediga arbetsplatser kan en arbetslös som anmält sig vid arbetskraftsbyrån eller en arbetssökande som omedelbart hotas av arbetslöshet beviljas resekostnadsersättning för en resa som han gör för att bekanta sig med en arbetsplats, för att underhandla om arbetsavtal eller för att flytta till en ny arbetsplats, samt starthjälp för flyttningskostnaderna. Resekostnadsersättning kan även beviljas skolelever och studerande för arbete på annan ort under sommarlovet.

För att resekostnadsersättning och starthjälp skall kunna beviljas förutsätts att

1) den arbetssökande enligt arbetskraftsbyråns bedömning inte har möjligheter att inom boningsortens pendlingsregion placera sig i ett arbete som motsvarar hans yrkeskicklighet,

2) den arbetssökande inom Finland flyttar till ett arbete på en sådan ort utanför sin boningsorts pendlingsregion där det inte finns arbetskraft i hans bransch eller närliggande branscher, och att

3) arbetstiden på den nya arbetsplatsen är i medeltal minst 18 timmar per vecka.

För starthjälp krävs ytterligare att förvärvsarbetet är stadigvarande.

3 b §

Finska medborgare, före detta finska medborgare eller personer av vars föräldrar åtminstone den ena har eller har haft finskt medborgarskap och som flyttar till Finland och inleder ett stadigvarande förvärvsarbete kan beviljas starthjälp för ersättande av flyttningskostnaderna. För starthjälp krävs dessutom att arbetstiden på den nya arbetsplatsen är i medeltal minst 18 timmar per vecka och att förvärvsarbetet är stadigvarande.

En nordisk medborgare som bor i ett nordiskt land och som är arbetslös eller hotas av arbetslöshet kan beviljas resekostnadsersättning för resor som han gör för att bekanta sig med arbetsplatser i Finland. Ersättning kan även beviljas för resekostnader för medföljande make och barn. Med make jämställs även en person som lever i äktenskapsliknande förhållanden med den som företar resan.

16 a §

Till straff för bedrägligt utverkande av understöd som avses i 3 a och 3 b §§ och för försök därtill döms enligt 36 kap. 1-3 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 179/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 6/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.