1639/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om utsökningsväsendet

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 8 februari 1985 om utsökningsväsendet (158/85) 4 § 2 mom., 6 § 2 mom., 10 §, 11 § och mellanrubriken före den, 12, 13 och 14 §§, 15 § 3 mom., 21 § 2 och 3 mom., samt 23 § 3 mom.,

av nämnda lagrum 11 § sådan den lyder i förordning av den 19 december 1986 (952/86) och 23 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 20 december 1985 (1018/85), samt

fogas till förordningen nya mellanrubriker före 12 och 13 §§ som följer:

4 §

Vid ett stadsfogdeämbete kan finnas verkställighetsavdelningar eller andra underenheter enligt arbetsordningen. Utsökningen i ett länsmansdistrikt kan organiseras som en underenhet eller ansvarssektor så som arbetsordningen föreskriver.


6 §

Arbetsfördelningen vid ett stadsfogdeämbete och inom utsökningen i ett länsmansdistrikt fastställs i arbetsordningen.

10 §

Närmare bestämmelser om verksamheten vid ett stadsfogdeämbete och om organiseringen av utsökningsverksamheten i ett länsmansdistrikt meddelas i arbetsordningen, som fastställs av chefen för stadsfogdeämbetet respektive länsmannen i länsmansdistriktet.

Tjänster
11 §

Utöver de tjänster som nämns i lagen om utsökningsväsendet kan vid ett stadsfogdeämbete och inom utsökningen i ett länsmansdistrikt finnas tjänster som avdelningschef, byråchef och biträdande utmätningsman.

I ett stadsfogdeämbete och inom utsökningen i ett länsmansdistrikt kan dessutom finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
12 §

Behörighetsvillkor är

1) för ledande stadsfogden, förste stadsfogden, stadsfogde och avdelningschef juris kandidatexamen samt förtrogenhet med utsökningsväsendet och förvaltningsuppgifter,

2) för byråchef högskoleexamen eller lämplig examen på institutnivå,

3) för biträdande utmätningsman vicenotarieexamen, lämplig examen på institutnivå eller studentexamen samt dessutom praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten,

4) för övriga tjänster lämplig högre högskoleexamen eller någon annan utbildning som tjänsten förutsätter.

Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet
13 §

Ledande stadsfogden, förste stadsfogden, stadsfogde och avdelningschef vid stadsfogdeämbetet utnämns av justitieministeriet sedan magistraten ledigförklarat tjänsten och avgett utlåtande om sökandena.

Om utnämning av en länsman stadgas särskilt.

En avdelningschef som tjänstgör inom utsökningen i ett länsmansdistrikt utnämns av länsstyrelsen på framställning av länsmannen.

14 §

Andra tjänstemän än de som nämns i 13 § och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs vid ett stadsfogdeämbete av chefen för ämbetsverket och i ett länsmansdistrikt av länsmannen.

Vid ett stadsfogdeämbete med flera än en stadsfogde utnämner eller anställer chefen för ämbetsverket den övriga personal som är underställd en viss stadsfogde på förslag av denne.

15 §

Tjänstledighet för en byråchef och en biträdande utmätningsman som tjänstgör inom utsökningen i ett länsmansdistrikt beviljas av länsmannen.

21 §

I arbetsordningen kan begränsas den tid då kansliet är öppet för allmänheten och bestämmas den tid som kansliet hålls öppet utom tjänstetid.

I arbetsordningen kan bestämmas vilka tider utmätningsmännen och de biträdande utmätningsmännen har mottagning för allmänheten.

23 §

Åtgärder som förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.