1634/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utsökningslagen 1 kap. 14 §, sådan den lyder i lag av den 18 maj 1973 (389/73),

ändras 1 kap. 2 § 3 mom. och 12 § 1 mom. samt 3 kap. 18 § och 21 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 2 § 3 mom. i lag av den 14 december 1984 (867/84), 1 kap. 12 § 1 mom. och 3 kap. 21 § 2 mom. i nämnda lag av den 18 maj 1973 samt 3 kap. 18 § i lag av den 27 november 1987 (897/87), samt

fogas till 3 kap. en ny 38 § och till 6 kap. en ny 25 § i stället för den 25 § som upphävts genom nämnda lag av den 27 november 1987 som följer:

1 kap.

Om utsökningsmyndigheterna

2 §

Utmätningsmannen bistås i utsökningsärenden av en biträdande utmätningsman. Utmätningsmannen kan även vid behov ålägga en annan tjänsteman som är underställd honom att utföra ett enskilt verkställighetsuppdrag. För tjänstemannen gäller då vad som stadgas om biträdande utmätningsman. Utmätningsmannen kan dessutom vid behov ålägga en tjänsteman som är underställd honom att utfärda ett indrivningskvitto på utmätningsmannens eller en biträdande utmätningsmans vägnar samt att vara vittne enligt 10 §.


12 §

Överexekutor skall se till att underlydande utsökningsmyndigheter fullgör sina uppgifter på behörigt sätt.


3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

18 §

Andra beslut i utsökningsmål verkställs trots besvär. Ett beslut genom vilket någon har dömts till böter eller att betala vite får dock inte verkställas förrän beslutet har vunnit laga kraft. Utan hinder av vad som stadgas ovan får egendom utmätas för indrivning av vite, men utmätt egendom får inte säljas förrän beslutet har vunnit laga kraft.

21 §

Verkställighet skall sökas skriftligen hos överexekutor. Hos en utmätningsman söks verkställighet muntligen eller skriftligen eller med hjälp av automatisk databehandling enligt vad som stadgas genom förordning. Gäller ansökan verkställighet av ett beslut som nämns i 1 § 1 mom. 7 punkten, skall i den uppges det stadgande som ligger till grund för sökandens rätt att få verkställighet enligt denna lag. Till ansökan skall fogas den handling på vilken verkställigheten grundas. Ansökningar och handlingar i utsökningsärenden får sändas till överexekutor och utmätningsmannen per post så som stadgas om sändande av handlingar till statens förvaltningsmyndigheter. Den vinnande parten skall tillställa utmätningsmannen det verkställighetsförordnande som överexekutor har meddelat.


38 §

Om av en fordran som skall indrivas i utsökningsväg efter delbetalning återstår ett belopp som är mindre än det som anges i förordning, får utmätningsmannen avstå från indrivningen och anteckna ärendet som slutbehandlat.

6 kap.

Om redovisning och fördelning av vad till följd av utmätning influtit

25 §

När en överbetalning till utmätningsmannen är mindre än det belopp om vilket stadgas genom förordning, behöver den inte återbäras till betalaren. En överbetalning som inte har återburits inkomstförs hos staten.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91
Lagutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.