1633/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 3 och 4 mom., 9 § 1 och 3 mom. samt 10 § 2 och 4 mom. lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61), sådana de lyder i lag av den 14 januari 1983 (47/83), som följer:

6 §

Vid utsökning av skatter och avgifter som avses i beskattningslagen (482/58) och omsättningsskattelagen (553/91) tillämpas de begränsningar som anges i 2 mom., om ändring i skatten eller avgiften har sökts genom skatteanmärkning eller skattebesvär eller om rättelse har yrkats och skattebesvären eller rättelseyrkandet har anförts inom 60 dagar från den dag då skatten eller avgiften förföll till betalning. Uppbärs skatten eller avgiften i flera rater, räknas de ovan nämnda tiderna från förfallodagen för den första raten.

Begränsningarna gäller tills det beslut som har givits med anledning av ändringssökande har vunnit laga kraft. Beträffande beslut som angår skatteanmärkning eller rättelse gäller begränsningarna, om ändring har sökts i beslutet genom besvär inom 60 dagar från den dag då beslutet om skatteanmärkning gavs eller från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet om rättelse. Verkställigheten kan fullföljas trots att den som har begärt utsökning har sökt ändring.

9 §

En myndighet som behandlar ordinarie besvär eller grundbesvär som gäller fastställande eller debitering av en fordran, eller ett rättelseyrkande som gäller beskattning eller förskottsuppbörd kan, om det finns skäl därtill, helt eller till någon del förbjuda utsökning av fordran eller bestämma att utsökningen skall avbrytas.


Ansökan om avbrytande av verkställighet skall göras skriftligen. Den skall riktas till utmätningsmannen, och till den skall fogas ett intyg om att besvär över fastställandet eller debiteringen av en fordran eller rättelse som grundar sig på gäldenärens rättelseyrkande och som gäller beskattning eller förskottsuppbörd är anhängiga, eller besvärsskriften och de handlingar som ändringssökanden åberopar. Utmätningsmannen skall avgiftsfritt till ansökan foga en officiellt styrkt kopia av utmätningsprotokollet.


10 §

Ett förordnande om förbud mot eller avbrytande av utsökning är, om inte den myndighet som nämns i 9 § 1 mom. bestämmer något annat, i kraft till dess besvären eller grundbesvären har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. Ett förordnande som har getts i samband med rättelse som rör beskattning eller förskottsuppbörd gäller, om ändring i rättelsebeslutet har sökts genom besvär inom den tid som nämns i 6 § 4 mom. Verkställigheten kan fullföljas trots att den som har begärt utsökning har sökt ändring. Då tre månader har förflutit från det beslutet gavs, skall verkställigheten även annars fullföljas, om inte den betalningsskyldige visar att han inom föreskrivas tid har sökt ändring i beslutet eller att den föreskrivna tiden inte har löpt ut.


En myndighet som behandlar ordinarie besvär eller grundbesvär kan förordna sin ordförande eller en ledamot eller föredragande att handlägga och avgöra ansökningar om förbud mot eller avbrytande av utsökning. Ankommer behandlingen av ärendet på skattenämnden eller länsskattenämnden, får också skattebyrån eller länsskatteverket besluta att utsökningen skall förbjudas eller avbrytas. Skattebyrån eller länsskatteverket avgör ansökan, om den hänför sig till en rättelseansökan som skall avgöras av skattebyrån eller länsskatteverket.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91
Lagutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.