1621/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 15 a § förordningen om rådstuvurätt

På föredragning av justitieministern

ändras 15 a § förordningen den 3 mars 1978 (179/78), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 28 december 1979 (1081/79), som följer:

15 a §

En notarie skall

1) utfärda och bestyrka utdrag och kopior av handlingar som förvaras i rådstuvurätten och utfärda intyg som grundar sig på dem inklusive gravationsbevis,

2) i rådstuvurätten biträda den fastighetsdomare som behandlar lagfarts- och inteckningsärenden och den medlem som behandlar övriga ärenden som skall avgöras i kansliet samt i kansliet ta emot handlingar, ansökningar och meddelanden,

3) i stället för en medlem på eget ansvar avgöra ärenden som gäller strafforder och betalningsorder samt granska och registrera bouppteckningsinstrument,

4) i stället för en medlem på eget ansvar avgöra lagfarts- och inteckningsärenden, ärenden som rör förvandlingsstraff för böter och övriga ärenden som en medlem av rådstuvurätten har rätt att avgöra ensam samt

5) delta i rådstuvurättens sammanträden som protokollförare och som vikarie för en medlem.

Förvaltningsdivisionen meddelar det förordnande att utfärda gravationsbevis som avses i 1 mom. 1 punkten samt de förordnanden som avses i 3 och 4 punkten. Ett förordnande enligt 1 mom. 1 och 4 punkten kan ges en notarie som har tjänstgjort sex månader och ett förordnande enligt 3 punkten en notarie som har tjänstgjort tre månader. Om rådstuvurätten för ett lagfarts- och inteckningsregister enligt lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87), tillämpas dock på notariens rätt att utfärda gravationsbevis vad som stadgas i 1 § 2 mom. förordningen om gravationsbevis över fastighet (36/55).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.