1620/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om domsagornas förvaltning

På föredragning av justitieministern

ändras 2 § 2 mom. förordningen den 7 maj 1943 om domsagornas förvaltning (394/43), sådant det lyder i förordning av den 30 april 1987 (436/87), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning samt förordningen av den 31 december 1971 och den 12 december 1975 (1004/71 och 940/75), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

2 §

Häradshövdingen får förordna en notarie som har fyllt 23 år att på eget ansvar

1) behandla ärenden som gäller strafforder och betalningsorder samt granska och registrera bouppteckningsinstrument,

2) behandla lagfarts- och inteckningsärenden samt utfärda gravationsbevis,

3) utfärda stämningar även i andra fall än de som avses i 6 § lagen om domsagornas förvaltning samt utföra andra domaruppgifter enligt nämnda lagrum, oberoende av om de är brådskande eller inte och

4) tjänstgöra som ordförande för häradsrätten när ärenden enligt lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (307/86) behandlas i domsagans kansli.

Ett förordnande enligt 2 mom. får i fråga om de uppgifter som anges i nämnda moments 1 punkt ges en notarie som har tjänstgjort tre månader och i fråga om de uppgifter som anges i 2-4 punkten en notarie som har tjänstgjort sex månader. Om domsagan för ett lagfarts- och inteckningsregister enligt lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87), tillämpas dock på notariens rätt att utfärda gravationsbevis vad som stadgas i 1 § 2 mom. förordningen om gravationsbevis över fastighet (36/55).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.