1618/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 5 och 8 a §§ lagen om domsagornas förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. och 8 a § 2 mom. lagen den 7 juni 1935 om domsagornas förvaltning (220/35), av dem 8 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 april 1986 (310/86), som följer:

5 §

Notarien skall enligt häradshövdingens anvisningar biträda denne i skriv- och uppsättningsarbeten och andra kansliuppgifter samt i häradshövdingens ställe ta emot handlingar och anmälningar, utfärda och bestyrka utdrag ur och kopior av handlingar som förvaras i domsagans arkiv samt utfärda intyg som grundar sig på dem, gravationsbevis dock endast enligt vad som närmare stadgas genom förordning.


8 a §

Häradshövdingen får förordna en kanslinotarie eller en notarie som har fyllt 23 år att på eget ansvar handha domaruppgifter enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Förordnanden för kanslinotarier och notarier att vara ordförande i häradsrätten vid dess sammanträde utfärdas dock av hovrätten. I övrigt gäller om kanslinotariernas uppgifter vad som stadgas om notariernas uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 169/91
Lagutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.