1617/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 mars 1979 om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/79) lagens rubrik, 1 § 1 och 3 mom. samt 2 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 1 § 3 mom. och 2 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 13 februari 1987 (116/87), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

Lag

om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab

1 §

Syftet med aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab, på finska Teollisen yhteistyön rahasto Oy, nedan bolaget, är att arbeta för de mål om vilka stadgas i denna lag.


Bolaget har rätt att begagna särskild finsk- och svenskspråkig firma samt namnet Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. Bolagets sekundära kännetecken är FINNFUND.

2 §

Bolaget skall tillsammans med finländska företag främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i de länder som biståndskommittén (DAC) inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har klassificerat som utvecklingsländer genom att styra intellektuella och materiella resurser till utvecklande av industriell och annan ekonomisk företagsverksamhet i dessa länder. Bolaget har inte till syfte att ge aktieägarna vinst.


Med stöd av statsrådets beslut i fråga om respektive land kan bolaget idka ovannämnd verksamhet även i andra länder än sådana som klassificeras som utvecklingsländer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 130/91
Utrikesutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.