1614/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 14 § 5 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst, sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (972/80), beslutat:

1 §

För utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, indelas kommunerna i två dyrortsklasser med stöd av 2 och 6 §§ lagen den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunerna, 2 § sådan den lyder i lag av den 22 juli 1983 (636/83) och 6 § sådan den lyder i lag av den 21 november 1991 (1362/91), genom statsrådets beslut i enlighet med den för tidpunkten fastställda allmänna dyrortsklassificeringen av kommunerna.

2 §

Till försörjningspensionstagare som bor i kommun vilken hör till I dyrortsklassen skall försörjningspensionen erläggas förhöjd med 10 procent.

3 §

Tilläggsräntas fulla belopp är, om sökandens invaliditetsgrad har fastställts till minst 30 procent, 4 800 eller 4 100 mark om året samt, om invaliditetsgraden har fastställts till lägre än 30 procent, på motsvarande sätt 3 200 eller 2 750 mark om året beroende på huruvida den skadades eller insjuknades varaktiga boningsort är belägen i kommun som hör till dyrortsklassen I eller II.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och är gällande till utgången av året 1995, om ej social- och hälsovårdsministeriet därförinnan annorlunda beslutar.

Helsingfors den 18 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Tf. överinspektör
Jukka Mäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.