1611/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72) 3 § 1 mom., 3 a § 1 mom., 4 § 1-3 och 6 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. och 3 a § 1 mom. i förordning av den 15 december 1989 (1130/89), 4 § 1-3 mom., 4 a § 1 mom. och 5 § 1 och 2 mom. i förordning av den 15 mars 1991 (534/91) samt 4 § 6 mom. i förordning av den 23 december 1987 (805/87), som följer:

3 §

För sjuktransport med en hälsovårdscentrals sjuktransportfordon uppbärs hos patienten 35 mark för resa i en riktning.


3 a §

För individuell fysikalisk behandling eller för kontinuerlig dialysvård i hälsovårdscentral uppbärs hos patienten 20 mark per gång.


4 §

Hos en patient som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs i ersättning för uppehälle 115 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen har införts i bäddavdelningens böcker endast antingen om dagen (dagsjukvård) eller om natten (nattsjukvård) sköts på en bäddplats vid hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 58 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen införts i den övervakade hemsjukvårdens böcker, om dagen vårdas på hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 58 mark per dygn.


För rehabiliteringsvård som ges en handikappad på hälsovårdscentralens rehabiliteringsanstalt eller på någon annan rehabiliteringsanstalt som anvisats av den uppbärs av patienten i ersättning för uppehälle 20 mark per dygn.

4 a §

Hos patient i varaktig anstaltsvård som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 4 § 1 mom., såsom i 21 a § 1 mom. folkhälsolagen nämnd avgift en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 6 000 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut som har fattats av tjänsteinnehavare som är underställd hälsovårdsnämnden skall hänskjutas till nämndens behandling skall framställas skriftligen hos hälsovårdsnämnden.


5 §

För mun- och tandvård vid en hälsovårdscentral uppbärs hos patienten en grundavgift om 20 mark per besök.

Förutom den 1 mom. nämnda grundavgiften uppbärs hos patienten för undersöknings- och behandlingsåtgärder följande avgifter:

1) Undersökning, profylaktisk behandling och grundvård av stödjevävnader
Undersökning av tuggorganet, regelbunden kontroll, efterkontroll, undersökning av patient som behöver akut vård 20,-
Bakterie-, blod- och salivprov eller biopsi 20,-
Röntgenundersökning per bild 15,-
Röntgenfotografering av käkarna eller hela tandgården 40,-
Grundvård av tänder och stödjevävnader, per besök
begränsad vård 25,-
omfattande vård 55,-
2) Tandfyllning och rotbehandling
Fyllning på en eller två tandytor 60,-
Fyllning på tre tandytor 80,-
Större fyllningsarbete än de föregående, per tand 100,-
Rotbehandling per tand 110,-
3) Annan behandling av sjukdomar
Tandutdragning med bedövning
en tand 55,-
varje ytterligare tand vid samma behandlingstillfälle 25,-
Åtgärder som ingår i K- och I-gruppen i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 20,-
Kirurgiska och ortodontiska åtgärder som ingår i II-IV gruppen i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 40,-
Åtgärder som ingår i V-XII gruppen i den för tillfället gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 80,-
4) Protetisk behandling
Kronor och bryggor per tand 420,-
Plattproteser
plattans grundpris 160,-
tillägg per tand och klammer 20,-
tillägg för metallstommen 120,-
Protesreparationer
protesreparation som förutsätteravtryckstagning 90,-
annan protesreparation 55,-


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.