1608/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 och 4 §§ lagen den 13 december 1991 om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande (1465/91):

Direktionen
1 §

Direktionen för mottagningsstationerna och förläggningarna utses av social- och hälsovårdsministeriet. Mandattiden för den är fyra år i sänder. Direktionen består av minst fem och högst åtta medlemmar, av vilka en utses av personalen vid mottagningsstationerna och förläggningarna inom sig för högst fyra år i sänder. Den sistnämnda medlemmen kan ha en personlig suppleant. Social- och hälsovårdsministeriet utnämner de övriga medlemmarna och förordnar en medlem till ordförande för direktionen. Direktionen utser inom sig en vice ordförande.

2 §

Utöver vad som stadgas i 3 § lagen om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande (1465/91) har direktionen till uppgift att

1) till social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om en verksamhets- och ekonomiplan samt ett budgetförslag för mottagningsstationerna och förläggningarna samt

2) behandla övriga med hänsyn till mottagningsstationerna och förläggningarna vittsyftande och principiella frågor.

Personalen
3 §

En mottagningsstation och en förläggning har en föreståndare som chef. Mottagningsstationerna och förläggningarna har också annan i tjänste- och arbetsavtalsförhållande anställd personal som deras verksamhet förutsätter.

4 §

Föreståndaren leder mottagningsstationens eller förläggningens verksamhet och ansvarar för att dess uppgifter sköts effektivt, ekonomiskt och framgångsrikt.

Behörighetsvillkor
5 §

Av föreståndaren krävs en för tjänsten eller uppdraget lämplig högre högskoleexamen, för uppgiften behövlig ledarförmåga som visats i praktiken och en fullt tillfredsställande förmåga att muntligt uttrycka sig på engelska.

Tillsättande av tjänster och uppdrag samt tjänstledighet
6 §

Föreståndaren utnämns eller anställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Föreståndaren för en mottagningsstation eller förläggning utnämner de övriga ordinarie tjänstemännen samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §

Beslut om tjänstledighet, om anställning av någon att sköta en ledig tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tjänstledighet fattas av den utnämnande myndigheten eller tjänstemannen.

8 §

Vad i 7 § stadgas om tjänster och tjänstemän skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om personal i arbetsavtalsförhållande.

Särskilda stadganden
9 §

Medlemmarna i direktionen får arvode och resekostnadsersättning för fullgjorda uppgifter enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

10 §

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen vid en mottagningsstation eller förläggning, om behandlingen av ärendena och om annat ordnande av verksamheten meddelas i en arbetsordning. Denna godkänns av föreståndaren för mottagningsstationen eller förläggningen.

Ikraftträdande
11 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 januari 1991 om ordnande av temporär förläggning för flyktingar (21/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12 §

Tjänster som har inrättats vid förläggningarna räknat från den 31 december 1991 får första gången besättas utan att de ledigförklaras.

När tjänsterna första gången besätts utnämner och förflyttar kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet räknat från ikraftträdandet tjänstemän vid förläggningarna, anställer personal i arbetsavtalsförhållande och vid behov personer att sköta en tjänst interimistiskt, beviljar tjänstledighet och anställer vikarier.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.