1607/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om energiunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I syfte att öka säkerheten i energiförsörjningen, förbättra lönsamheten i produktionen och användningen av energi och för att minska de miljöskador som energihushållningen orsakar samt för att främja en internationell överföring av energiteknologi kan handels- och industriministeriet enligt statsbudgeten förbinda sig att ge understöd.

2 §

Understödsförbindelser kan avges för

1) investeringar och anordningar som främjar en effektiv produktion och användning av energi,

2) investeringar som främjar en säker eller mångsidig energiförsörjning,

3) investeringar som minskar de miljöskador som beror på produktionen och användningen av energi,

4) investeringar och anordningar som utnyttjar ny energiteknologi,

5) investeringar som främjar utnyttjandet av inhemska energikällor,

6) investeringar som främjar utnyttjandet av naturgas och andra bränslen i gasform, samt för

7) energiteknologiska utredningar som utförs i eller utanför Finland och som betjänar landets energiförsörjning, miljövård eller överföring av energiteknologi.

3 §

Understöd beviljas finska företag och sammanslutningar.

4 §

Understödet för investeringar uppgår till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna. Understödet för anordningar och utredningar samt för investeringar som utnyttjar ny energiteknologi kan vara högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Det totala beloppet av understöd enligt denna lag och understöd och lån som beviljas av statens eller Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel samt sådana lån för vilka betalas räntestöd av statens medel eller annat med dessa jämförbart stöd får uppgå till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för den investering, anordning eller utredning som är föremål för understödet. Enligt denna lag beviljas dock inte understöd för objekt som omfattas av det lagstadgade statsandelssystemet.

Understöd för investeringar betalas i en eller flera poster efter hand som byggnadsarbetena framskrider. Understöden för anordningar betalas i en post när anskaffningen har gjorts. Understödet för en utredning betalas i en eller flera poster efter hand som utredningsarbetet framskrider.

Handels- och industriministeriet kan vid behov meddela närmare föreskrifter om vilka kostnadsposter som anses som godtagbara utgifter när understöd ges.

5 §

Understöd som har beviljats enligt denna lag skall helt eller till den del som är i fråga återbetalas, och den del som ännu inte har betalts ut skall annulleras, om

1) understödstagaren då han ansökte om understöd eller om utbetalning av det har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande har inverkat på hans möjligheter att få understöd eller på villkoren för understödet,

2) understödstagaren inför utbetalningen av understödet eller övervakningen av det har vägrat lämna ut nödvändiga uppgifter, handlingar eller annat material,

3) understödet i övrigt har utbetalts på felaktiga villkor eller utan grund, eller om

4) understödet har använts i strid med det användningssyfte som har fastställts för det.

Om villkoren för understödet till övriga delar har försummats, kan det bestämmas att understödet eller en del av det skall återbetalas och att en ännu inte utbetald del skall annulleras eller att utbetalningen avbryts.

På en understödspost som skall återbetalas skall från den dag den lyftes, erläggas en årlig ränta som är fyra procentenheter högre än Finlands Banks gällande grundränta.

6 §

Om användningen av egendom som var föremål för investeringsunderstöd upphör eller i väsentlig grad minskas, om egendomens användningssyfte, som utgjorde grund för beviljandet av understödet, i väsentlig grad ändras eller om egendomen överlåts eller annars övergår i någon annans besittning eller om det på försäkrad egendom inträffar ett skadefall under de fem år som följer på det då understödet betalades ut, skall en relativ andel av egendomens värde eller av försäkringsbeloppet eller annan ersättning som motsvarar understödet återbetalas till staten inom sex månader från den ovan nämnda förändringen av förhållandena eller från skadefallet, om inte handels- och industriministeriet av särskilda skäl beslutar något annat.

Understödstagaren skall till handels- och industriministeriet anmäla en i 1 mom. nämnd förändring av förhållandena eller skada på egendom som varit föremål för understöd omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad.

7 §

Har understödstagaren inte erlagt den i 5 och 6 §§ nämnda återbetalningen eller räntan till staten senast på förfallodagen eller har understödstagaren inte enligt 6 § 2 mom. gjort anmälan, skall understödstagaren till staten betala en årlig dröjsmålsränta på 16 procent på det belopp som skall återbetalas räknat från förfallodagen eller i det sistnämnda fallet från det att förändringen i förhållandena skett eller från skadefallet.

8 §

Handels- och industriministeriet kan på ministeriets distriktsbyråer för företagstjänst överföra rätten att avge förbindelser i fråga om mindre understöd.

9 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov av handels- och industriministeriet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Enligt denna lag kan förbindelser avges om understöd för byggande och för anskaffning av anordningar och utredningar som inleds eller för vilkas del anordningar beställs 1992-2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1988 om främjande av användningen av inhemska energikällor samt av energisparande och införande av ny energiproduktionsteknologi (1137/88). Förbindelser om utbetalning av understöd som avgetts enligt nämnda lag samt lagen den 14 december 1984 om främjande av inhemsk energiproduktion och av energisparande (858/84) gäller dock fortfarande.

Regeringens proposition 140/91
Ekonomiutsk. bet. 14/91
Stora utsk. bet. 143/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.