1606/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om justering av vissa avgifter enligt läkemedelslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 23 § 3 mom. och 70 § 2 mom. läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87), av dem 23 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 17 januari 1991 (81/91), beslutat:

1 §

För handläggningen av en ansökan om försäljningstillstånd för läkemedelspreparat enligt 21 § läkemedelslagen skall till staten erläggas en avgift på 20 000 mark. Om preparatet även i fortsättningen saluförs, skall dessutom betalas en årsavgift på 5 000 mark för varje år efter det då tillståndet beviljades.

Då tillstånd som gäller produkter av läkemedelstyp och som avses i 69 § läkemedelslagen söks skall sökanden till staten erlägga en avgift på 500 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 19 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Tf. yngre regeringssekreterare
Kaija Tanttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.