1605/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 2 § 1 och 3 mom. samt 5 och 9 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder i förordning av den 22 mars 1991 (552/91) samt 9 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 28 december 1984 och 19 december 1986 (1020/84 och 987/86), som följer:

2 §
Hemservice

För i 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) nämnd hemservice, som ges av hemvårdare eller hemhjälpare, uppbärs hos andra än i 14 § avsedda mindre bemedlade servicemottagare en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass varom kommunen eller kommunförbundet besluter. Avgiften är i första ersättningsklassen 3,70, i andra 7,10, i tredje 11,60, i fjärde 15,90, i femte 21,40 och i sjätte 26,60 mark per timme. Avgift uppbärs likväl för högst 6 timmar per dygn och 90 timmar per kalendermånad.


För i 9 § 1 mom. 3 punkten socialvårdsförordningen avsedd vård i hemmet uppbärs ingen avgift.

5 §
Anstaltsvård

För kontinuerlig anstaltsvård dygnet runt i åldringshem eller andra vårdanstalter uppbärs hos vårdtagaren en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan och som utgör beloppet av hans i enlighet med 5 a § per månad beräknade nettoinkomster, likväl högst 6 000 mark per kalendermånad.

Hos den som erhåller vård dygnet runt under en kortvarig rehabiliteringsperiod uppbärs 115 mark i dygnet och hos personer i dagvård 58 mark per dag samt hos personer i nattvård 58 mark per natt.

9 §
Omsorger om utvecklingsstörda

För fullt uppehälle som ordnats i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) uppbärs avgift i enlighet med 5 §. För rehabiliteringsvård för den som ej fyllt 16 år uppbärs dock för varje rehabiliteringsperiods två första veckor högst hälften av ovan i 5 § 2 mom. avsedda avgifter. För partiellt uppehälle uppbärs avgift på basis av andvändning av service i enlighet med 2 § 2 mom. och 4 §. Partiellt uppehälle för barn som ej fyllt 16 år är avgiftsfritt. För barn, som erhåller i 28 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd undervisning, fortgår det avgiftsfria partiella uppehället till utgången av det läsår, under vilket barnet fyller 16 år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.