1597/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) 9 f § och 20 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 f § sådan den lyder i lag av den 14 december 1990 (1088/90), samt

fogas till 20 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. och det ändrade 2 mom. blir 2 och 3 mom., samt till lagen nya 31 a-31 c §§ som följer:

9 f §

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbildning för högst 15 dagar per år.

20 §

En avbytares dagliga arbete inom ett lantbruksföretag bestäms enligt uppgiftsandelen för den företagare som får avbytarservice, om inte omständigheterna inom företaget eller arrangemang i anslutning till avbytarservicen föranleder något annat.


En avbytare som har godkänts eller anvisats för en vikariehjälpsuppgift skall vid behov utöver de uppgifter som anges i 2 mom. sköta åligganden som hör till företagarens normala hemvård och hushåll, om det vid sidan av företagets kreatursskötsel och övriga arbetsuppgifter är möjligt och sådan hemservice som nämns i socialvårdslagen (710/82) inte samtidigt har ordnats för företagaren.

31 a §

I ett lantbruksföretag med två lantbruksföretagare som har rätt till semester ordnas avbytarservicen så att företagarna kan hålla sin semester antingen vid samma tidpunkt eller vid olika tidpunkter.

Utan hinder av 1 mom. skall företagarna hålla sin semester samtidigt, om företaget omfattar mindre än tio husdjursenheter och en störningsfri kontinuitet inom företagsverksamheten kan tryggas genom en avbytares arbetsinsats, med beaktande av övriga förhållanden inom företaget.

Om företagarna meddelar att de håller semester vid olika tider, skall den ena företagaren arbeta med uppgifter som hör till företagets kreatursskötsel eller skaffa en vikarie i sitt ställe till hjälp för avbytaren så att hans uppgiftsandel blir skött.

Har den ena av företagarna under semester som hålls vid olika tider inte så som avses i 3 mom. sörjt för skötseln av sin egen uppgiftsandel, anses båda företagarna ha hållit semester de dagar för vilka avbytare har ordnats på detta sätt. Om det inte är möjligt att betrakta de nämnda dagarna som semesterdagar, uppbärs hos den ena företagaren den andel av kostnaderna för avbytarservicen som skötseln av hans uppgiftsandel kan anses ha medfört.

Vad som stadgas i denna paragraf om ordnande och hållande av semester tillämpas på motsvarande sätt på ordnande och hållande av veckoledighet.

31 b §

Om båda lantbruksföretagarna samtidigt har semester eller veckoledighet eller om lantbruksföretaget bara har en sådan företagare som avses i denna lag och som har semester eller veckoledighet, skall semesternämnden för att trygga företagets kreatursskötsel vid behov även ordna övervakningsbesök på företaget utöver den sedvanliga avbytarservicen.

31 c §

Avbytarservice i form av vikariehjälp kan, om det inte äventyrar kontinuiteten i lantbruksföretagets verksamhet, avbrytas ifall även någon annan i detta företag arbetande person än den som får vikariehjälp lösgör sig från uppgifter som hör till hans egen uppgiftsandel med hjälp av avbytarservice, eller ifall den som får vikariehjälp genom sin verksamhet visar att han inte har ett sådant behov av eller skäl till vikariehjälp som avses i 4 och 5 §§.

Om vikariehjälpen inte kan avbrytas, skall de dagar då avbytarservice givits efter att behovet att avbryta vikariehjälpen konstaterats, på företagarens begäran anses som sådana semester- eller veckoledighetsdagar som avses i denna lag. Är det inte möjligt att anse de nämnda dagarna som semester- eller veckoledighetsdagar, uppbärs hos företagaren ersättning för motsvarande kostnader för avbytarservicen till fullt belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 106/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 13/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.