1591/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors handelshögskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 55-62 och 86 §§ och 98 § 1 mom. 3-5 punkten förordningen den 16 november 1984 om Helsingfors handelshögskola (775/84),

av dessa lagrum 59 § och 98 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 30 september 1988 (848/88),

ändras 6 § 6 punkten, 17 § 1 mom. 9 punkten, 32 § 1 och 3 mom., 33 § 2 mom. 1 och 4 punkten, 41 §, 42 § 2 mom., 44 § 2 mom., 49, 51 och 63 §§, 64 § 2 och 3 mom., 77-79 §§, 87 § 1 mom., 97 §, 98 § 2 mom. och 100 §,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i förordning av den 24 maj 1985 (421/85), 32 § 1 mom., 33 § 2 mom. 1 punkten, 51, 63 och 97 §§ och 98 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 30 december 1988, 42 § 2 mom. sådan den lyder i förordning av den 13 december 1985 (988/85), 49 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning samt 78 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 30 september 1988, samt

fogas till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 30 september 1988, ett nytt 4 mom., till 34 § ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 51 a § som följer:

6 §

Fullmäktige har till uppgift:


6) att besluta om bildande av institutioner vid högskolan och om grundande av fristående inrättningar vid högskolan;


17 §

Styrelsen har till uppgift:


9) att göra framställning om tillsättning av tjänsten som förvaltningsdirektör;


32 §

Till vetenskapliga rådet hör rektor, prorektorerna, föreståndarna för de institutioner som avses i 35 § samt föreståndarna för institutionen för grundforskning och språkinstitutionen. Dessutom förordnar fullmäktige för tre kalenderår i sänder nio medlemmar och lika många suppleanter till rådet. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall förordnas bland högskolans ordinarie professorer och biträdande professorer och fyra medlemmar och deras personliga suppleanter bland högskolans övriga lärare och forskare. Två medlemmar och två suppelanter skall förordnas bland studerandena.


Styrelsen förordnar två adjungerade medlemmar till vetenskapliga rådet för behandlingen av de ärenden som avses i 33 § 2 mom. 4 punkten. De adjungerade medlemmarna förordnas på framställning av direktionen för språkinstitutionen för samma mandatperiod som de medlemmar som förordnas av fullmäktige. De skall vara sådana personer som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten. De adjungerade medlemmarna kvarstår så länge som de hör till högskolans personal i sina uppgifter till utgången av mandatperioden även om de inte längre hör till sagda grupper.

Om en medlem eller suppelant som fullmäktige har förordnat eller en adjungerad medlem som nämns i 3 mom. inte längre hör till högskolan, skall styrelsen i hans ställe förordna en ny medlem eller suppleant eller adjungerad medlem för den återstående mandatperioden.

33 §

Det vetenskapliga rådet har dessutom till uppgift:

1) att utse sakkunniga som anlitas vid anställning av docenter samt att avgöra sökandenas behörighet;


4) att ifråga om språkinstitutionen behandla de ärenden som nämns i 37 § 1 mom. 8 punkten och andra ärenden som ansluter sig till forskning och som ankommer på institutionsrådet vid de institutioner som avses i 35 §;


34 §

Det vetenskapliga rådet kan besluta att ärenden som avses i 33 § 2 mom. 4 punkten handläggs och avgörs av en sektion till vilken rådet inom sig utser en ordförande och två andra medlemmar. Till sektionen hör dessutom föreståndaren för språkinstitutionen och de adjungerade medlemmar i rådet som avses i 32 § 3 mom.

41 §

Fristående inrättningar vid högskolan är biblioteket, centralen för automatisk databehandling, institutionen för grundforskning, språkinstitutionen, internationella centret, fortbildningscentret och småföretagarcentret. Genom beslut av fullmäktige kan även andra fristående inrättningar grundas vid högskolan.

42 §

Högst hälften av medlemmarna i direktionen för en fristående inrättning kan vara personer som inte hör till högskolan.


44 §

Föredragningsförfarande iakttas inte vid bedömning av studieprestationer och undervisningsprov.

49 §

Vid bedömningen av studieprestationer får förutom sammanträdets ordförande endast de medlemmar eller suppleanter som har fullgjort en motsvarande studieprestation delta i beslutsfattandet. Övriga medlemmar eller suppleanter får dock yttra sig vid sammanträdet.

Om det i ett förvaltningsorgan inte finns ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i beslutsfattandet i ärenden som nämns i 1 mom., skall styrelsen på förvaltningsorganets framställning förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod.

51 §

Det vetenskapliga rådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Kansler utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Överbibliotekarien samt överassistenterna och lektorerna utnämns av kansler. Kansler anställer även docenter.

Andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 och 2 mom. utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten.

Annan personal än den som nämns i 1-3 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet. I en instruktion kan dock bestämmas att timlärare på deltid anställs av en institution som avses i 35 § eller av en fristående inrättning.

51 a §

Tjänsterna som överassistent, assistent, forskningsassistent, specialforskare och forskare tillsätts för högst fem år åt gången i enlighet med vad som bestäms i en instruktion.

Tjänsten som direktör för språkinstitutionen kan tillsättas för viss tid, dock för högst fem år åt gången, eller tills vidare.

63 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett undervisningsprov. Undervisningsprovet bedöms av institutionsrådet och i fråga om språkinstitutionen av den sektion som nämns i 34 § 4 mom. Institutionsrådet eller sektionen kan av särskilda skäl befria en sökanden från undervisningsprovet.

64 §

Beträffande undervisningsprovet gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 63 §.

Det vetenskapliga rådet skall inhämta utlåtanden av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker en docentur. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


77 §

Styrelsen beslutar efter att ha hört det vetenskapliga rådet om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Institutionsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur studierna räknas till godo.

78 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande vid akademin.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av högskolans styrelse på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av högskolans styrelse antas för att avlägga examen då han har avlagt minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

79 §

Om antalet studerande som årligen antas vid högskolan och om urvalsprinciperna beslutar styrelsen.

87 §

Om jäv för förgranskare och granskare av doktorsavhandling och av licentiatavhandling samt för opponent gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande.


97 §

I beslut av högskolans kansler får ändring inte sökas genom besvär. I andra beslut av universitetet får en sakägare söka ändring genom besvär hos högskolans besvärsnämnd på den grund att beslutet kränker hans rätt, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Angående besvären gäller i övrigt vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om ändringssökande i högre förvaltningsmyndighets beslut.

I beslut av besvärsnämnden får en sakägare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar om ändringssökande i högre förvaltningsmyndighets beslut.

98 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.


110 §

Till högskolans kansler betalas ett arvode som är högst hälften av grundlönen för en professur. Arvodets storlek bestäms av högskolan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Det institutionsråd för språkinstitutionen som har tillsatts enligt tidigare gällande stadganden fungerar som direktion för den språkinstitution som avses i 41 § tills en direktion har tillsatts.

De adjungerade medlemmar som nämns i 32 § 3 mom. förordnas första gången för en mandatperiod som börjar den 1 februari 1992 och slutar den 31 december 1994.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.