1590/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Villmanstrands tekniska högskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 7 § 1 mom., 7 punkten, 19 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 50-57 §§, 59 § 1 mom. och 97 § 1 mom. 3-5 punkten förordningen den 22 augusti 1986 om Villmanstrands tekniska högskola,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. 7 punkten, 19 § 2 mom. 2 och 3 punkten och 97 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 februari 1988 (357/88),

ändras 39 § 2 mom., 44 § 1 mom., 46 § 1 och 2 mom., 58 §, 59 § 2 mom., 71, 72 och 74-76 §§, 78 § 1 mom. samt 97 § 2 mom.,

av dessa lagrum 46 § 1 och 2 mom., 58 § och 97 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 22 april 1988, samt

fogas till förordningen en ny 18 a § som följer:

18 a §

När undervisnings- och forskningsrådet upprätter tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor, fattar beslut om att tillsättandet av en sådan tjänst skall förfalla, eller gör framställningar om att professurer skall tillsättas genom kallelse får alla ordinarie professorer och biträdande professorer vid i frågavarande avdelning delta i sammanträdena som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

39 §

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationen och inte heller vid val av rektor, prorektor, avdelningsföreståndare och vice föreståndare.

44 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom sammanträdets ordförande och de ordinarie professorer och biträdande professorer som är medlemmar i förvaltningsorganet, i beslutsfattandet delta endast sådana medlemmar som innehar motsvarande vetenskaplig kompetens eller har fullgjort en motsvarande studieprestation. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.


46 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.


58 §

Sökande till tjänster som lektor och överassistent samt den som söker en docentur skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga. Undervisnings- och forskningsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

59 §

Undervisnings- och forskningsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker en docentur, avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


71 §

Om de examina som kan avläggas vid högskolan stadgas särskilt.

72 §

Genom beslut av rektor kan vid promotion eller utan solenn promotion den som har avlagt doktorsexamen tilldelas traditionella insignier och den som har avlagt ekonomexamen magistersgrad.

Genom beslut av styrelsen kan vid promotion eller annars hedersdoktorsvärdighet och därtill hörande insignier beviljas finländare eller utlänningar som genom vetenskaplig verksamhet eller på grund av förtjänster vid främjande av tekniska eller ekonomiska vetenskaper anses värdiga en sådan hedersbetygelse.

74 §

Undervisning- och forskningsrådet beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

75 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Såsom studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Såsom studerande kan dessutom antas den som av rektor på andra grunder konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av rektor antas för att avlägga examen, då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

76 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om de allmänna urvalsprinciperna.

78 §

Studerandena antas av rektor på framställning av de urvalskommissioner som styrelsen tillsätter. Kommissionerna sköter de praktiska arrangemangen vid urvalsförfarandet.


97 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.