1589/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors tekniska högskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 12 § 1 mom. 8 punkten, 20 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 48-55 §§ och 92 § 1 mom. 3-5 punkten, förordningen den 4 april 1986 om Tammerfors tekniska högskola (271/86),

av dessa lagrum 12 § 1 mom. 8 punkten, 20 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 54 § och 92 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 april 1988 (356/88), samt

ändras 7 § 1 mom. 6 punkten, 20 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 36 § 2 mom., 42 § 1 mom., 44 § 1-3 mom., 56 §, 57 § 1 och 2 mom., 71-73 §§ och 92 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. 6 punkten, 20 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 44 § 1-3 mom., 56 § och 92 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 22 april 1988, som följer:

7 §

Styrelsen har till uppgift


6) att göra framställning om tillsättning av tjänsten som förvaltningsdirektör,


20 §

Ett avdelningsråd har till uppgift:


6) att upprätta tjänsteförslag för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor, att göra framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse samt om anställning av docenter,

7) att göra framställningar om utnämning och anställning av sådan till avdelningen hörande personal som avses i 44 § 2 mom.,


36 §

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av avdelningsföreståndare och vice föreståndare.

42 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos den som söker en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får förutom sammanträdets ordförande och de ordinarie professorer och biträdande professorer som är medlemmar i förvaltningsorganet i beslutsfattandet delta endast sådana medlemmar som innehar motsvarande vetenskapliga kompetens eller har fullgjort en motsvarande studieprestation. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.


44 §

Avdelningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.

Annan personal än den som nämns i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet på framställning av ifrågavarande förvaltningsorgan.


56 §

Sökande till tjänster som lektor och överassistent skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga.

Det förvaltningsorgan som gör framställning om tillsättning av tjänsten kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

57 §

Den som söker en docentur skall avlägga ett offentligt undervisningsprov som bedöms av avdelningsrådet, om inte rådet av särskilda skäl anser att undervisningsprovet inte behövs.

Avdelningsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker en docentur, avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


71 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsföreståndaren beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

72 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan dessutom antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet ifråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan även antas den som av rektor på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av rektor antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna förutsättningarna för antagning till postgraduala studier stadgas särskilt.

73 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen intas till högskolan och om urvalsprinciperna.

92 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.