1588/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Tekniska högskolan

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 13 § 1 mom. 7 punkten, 22 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 52-59 §§ och 97 § 1 mom. 3-5 punkten förordningen den 12 september 1986 om Tekniska högskolan (662/86),

av dessa lagrum 13 § 1 mom. 7 punkten, 22 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 97 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 april 1988 (355/88) och 58 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning av den 22 april 1988, samt

ändras 22 § 1 mom. 6 punkten, 40 § 2 mom., 46 §, 48 § 1 och 2 mom., 60 §, 61 § 1 och 2 mom., 75-77 §§ och 97 § 2 mom.,

av dessa lagrum 22 § 1 mom. 6 punkten, 60 § och 97 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 22 april 1988, 48 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1991 (384/91) och 48 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 juni 1989 (594/89) som följer:

22 §

Ett avdelningsråd har till uppgift


6) att göra framställningar om anställning av docenter och om utnämning av tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen,


40 §

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av avdelningsföreståndare och vice förestånadre.

46 §

När studieprestationer bedöms får, förutom sammanträdets ordförande och de ordinarie professorer och biträdande professorer som hör till förvaltningsorganet, endast sådana medlemmar delta som har fullgjort en motsvarande studieprestation. Ett förvaltningsorgan är beslutfört vid bedömningen av studieprestationer när förutom sammanträdets ordförande fem medlemmar som får delta i beslutet är närvarande.

Om det i ett förvaltningsorgan inte finns ett tillräckligt antal sådana medlemmar som avses i 1 mom. skall styrelsen förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar till förvaltningsorganet. Mandatperioden för de adjungerade medlemmarna är densamma som för förvaltningsorganet, om de inte har förordnats för behandlingen av ett särskilt bestämt ärende.

När ett avdelningsråd eller direktion för en fristående inrättning upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor eller gör framställning om tillsättning av professurer genom kallelse får avdelningens eller fristående inrättningens alla ordinarie professorer delta i sammanträdet som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt. Vid upprättande av tjänsteförslag för tjänster som biträdande professor får även de ordinarie biträdande professorerna vid avdelningen eller fristående inrättningen delta i sammanträdet som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

När avdelningsrådet eller direktionen för en fristående inrättning behandlar ärenden som avses i 3 mom. skall minst tio av de medlemmar som deltar i beslutet vara ordinarie professorer. Har avdelningsrådet eller direktionen inte ett tillräckligt antal sådana medlemmar skall högskolans styrelse förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar.

48 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse, om inte annat följer av 62 §. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter. Timlärare på deltid anställs av avdelningsföreståndaren eller föreståndaren för en fristående inrättning.


60 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga.

Avdelningsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprovet.

61 §

Den som söker en docentur skall avlägga ett undervisningsprov, om inte rådet av särskilda skäl anser att ett undervisningsprov inte behövs.

Efter att ha inhämtat utlåtanden av minst två sakkunniga om sökandens vetenskapliga meriter skall avdelningsrådet avgöra om sökanden innehar vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


75 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunder enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

76 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier samt den som högskolan annars konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan rektor godkänna en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna förutsättningarna för antagning till postgraduala studier stadgas särskilt.

77 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om de allmänna urvalsprinciperna.

97 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.