1587/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Veterinärmedicinska högskolan

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 14 § 1 mom. 5 punkten, 22 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 51-58 §§ och 91 § 1 mom. 2 och 3 punkten förordningen den 2 juni 1989 om Veterinärmedicinska högskolan (527/89) samt

ändras 23 §, 26 § 1 mom. 4 punkten, 44, 46 och 59 §§, 60 § 2 mom., 71-73 §§ och 91 § 2 mom. som följer:

23 §

När ett avdelningsråd behandlar ärenden som gäller tillsättning av tjänster som professor eller biträdande professor eller den vetenskapliga kompetensen hos den som söker en docentur samt ärenden som avses i 22 § 1 mom. 6 punkten, hör högskolans alla ordinarie professorer med undantag av rektor till avdelningsrådet som röstberättigade adjungerade medlemmar.

26 §

På avdelningsföreståndaren ankommer dessutom


4) att göra framställning om anställning av tillfälliga lärare, timlärare och den personal vid avdelningen som avses i 46 § 4 mom.


44 §

Vid bedömning av studieprestationer får i beslutsfattandet delta endast de medlemmar eller suppleanter som har fullgjort en motsvarande studieprestation. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Ett avdelningsråd är beslutfört i ärenden som avses i 1 mom. när förutom mötets ordförande åtminstone tre medlemmar och adjungerade medlemmar som har rätt att delta i besluten är närvarande.

Har avdelningsrådet inte ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i besluten i ärenden som avses i 1 mom., skall styrelsen på rådets framställning förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna utses för rådets mandattid.

46 §

Avdelningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.

Tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande av vilka krävs högskoleexamen anställs av högskolans styrelse, om de anställs för minst sju månader.

Annan personal än den som nämns i 1-3 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

59 §

Den som söker en tjänst som överassistent skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga. Undervisningsproven bedöms av avdelningsrådet.

Avdelningsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

60 §

Avdelningsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga, avgöra om den som söker en docentur har vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


71 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur studierna räknas till godo.

72 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom även den antas som av högskolans styrelse på andra grunder konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av högskolans styrelse antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

73 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om de allmänna urvalsprinciperna.

91 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.