1586/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Åbo universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 35 § 1 mom. 3 punkten, 64-71 § och 108 § 1 mom. 3 punkten förordningen den 23 november 1984 om Åbo universitet (805/84),

av dessa lagrum 108 § 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1207/88),

ändras 6 § 6 punkten, 35 § 1 mom. 4 punkten, 50 § 1 mom. 57 §, 59 § 1 och 2 mom., 72 § 1 mom., 73 § 2 och 3 mom., 87-89 och 107 §§, 108 § 2 mom. samt 110 §,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. 4 punkten, 72 § 1 mom. och 107 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988, 57 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 12 juli 1985 (609/85), 59 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 december 1990 (1203/90) samt 88 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 23 december 1988, samt

fogas till 60 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988 ett nytt 2 mom., som följer:

6 §

Fullmäktige har till uppgift:


6) att besluta om fakulteternas indelning i institutioner och om bildande av de institutionsgrupper som nämns i 57 § 2 mom. samt om att grunda fristående inrättningar vid universitetet;


35 §

Fakultetsrådet har till uppgift:


4) att utse sakkunniga som anlitas när docenter anställs samt att avgöra om den som söker en docentur uppfyller behörighetsvillkoren;


50 §

Universitetets fristående inrättningar är biblioteket, datacentralen, språkcentret, fortbildningscentralen och sjöfartsbranschens utbildningscentral. Genom beslut av fullmäktige kan även andra fristående inrättningar grundas vid universitetet.


57 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom förvaltningsorganets ordförande eller vice ordförande, i beslutsfattandet delta endast sådana personer som innehar motsvarande vetenskaplig kompetens eller har fullgjort en motsvarande studieprestation. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal medlemmar som enligt 1 mom. får delta i beslutsfattandet skall styrelsen på förvaltningsorganets framställning förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. En adjungerad medlem skall förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod.

När fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor, gör framställning om att tillsättandet av en sådan tjänst skall förfalla eller om att professurer skall tillsättas genom kallelse skall alla ordinarie professorer och biträdande professorer vid den institution eller av fullmäktige fastställda institutionsgrupp till vilken tjänsten hör kallas till fakultetsrådets sammanträde. De har rätt att delta i ärendets behandling som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

59 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Kansler utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Överassistenter, lektorer och biträdande lärare samt rektor för en övningsskola utnämns av kansler. Kansler anställer även docenter.


60 §

Tjänsten som direktör för bioteknikcentret tillsätts för viss tid, dock för högst fem år åt gången, eller tills vidare.

72 §

Innan framställning görs om tillsättning av tjänster som överassistent eller lektor skall varje sökande ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov. Det förvaltningsorgan som gör framställning om tillsättning av tjänsten kan befria en sökande från undervisningsprovet, om hans undervisningsförmåga har konstaterats tidigare.


73 §

Om ådagaläggande av undervisningsförmåga gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 72 § 1 mom.

Fakultetsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om sökandens vetenskapliga meriter, avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens för docenturen. Om jäv för sakkunniga gäller vad som stadgas i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


87 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Fakultetsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

88 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studetexamen (717/47) kan antas som studerande vid universitet.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av universitetet på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av universitetet antas för att avlägga examen, då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

89 §

Universitetets stryelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till universitetet och om de allmänna urvalsprinciperna.

107 §

I beslut av universitetets kansler får ändring inte sökas genom besvär. I andra beslut av universitetet får en sakägare söka ändring genom besvär hos universitetets besvärsnämnd på den grund att beslutet kränker hans rätt, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Angående besvären gäller i övrigt vad lagen om ändringssökande i förfaltningsärenden (154/50) stadgar om ändringssökande i högre förvaltningsmyndighets beslut.

I beslut av besvärsnämnden får en sakägare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar om ändringssökande i högre förvaltningsmyndighets beslut.

108 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.


110 §

Till universitets kansler betalas ett arvode som är högst hälften av grundlönen för en professur. Arvodets storlek bestäms av universitetet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.