1585/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Kuopio universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 11 § 1 mom. 6 punkten, 20 § 1 mom. 3-5 punkten, 59-66 §§ samt 101 § 1 mom. 3 och 4 punkten förordningen den 7 oktober 1988 om Kuopio universitet (857/88),

ändras 36 § 1 mom., 47 § 2 mom., 53 §, 55 § 1 och 2 mom., 67, 68 och 81-83 §§ samt 101 § 2 mom., samt

fogas till förordningen en ny 18a § som följer:

18 a §

När fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor, beslutar om att tillsättandet av en sådan tjänst skall förfalla eller gör framställningar om att professurer skall tillsättas genom kallelse får alla ordinarie professorer och biträdande professorer vid fakulteten delta i fakultetsrådets sammanträden som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

36 §

Andra fristående inrättningar vid universitetet är språkcentralen, biblioteket, utbildnings- och utvecklingscentralen, centralen för automatisk databehandling och trädgården. Genom beslut av styrelsen kan även andra fristående inrättningar grundas vid universitetet.


47 §

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av dekanus och prodekanus.

53 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom sammanträdets ordförande, i beslutsfattandet delta endast sådana medlemmar eller suppleanter som har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har fullgjort en studieprestation på samma nivå. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Förvaltningsorganet är beslutfört i ärenden som nämns i 1 mom. när förutom sammanträdets ordförande minst fyra medlemmar som är berättigade att delta i beslutet är närvarande.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal medlemmar som enligt 1 mom. får delta i beslutsfattandet skall styrelsen på framställning av förvaltningsorganet förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar som uppfyller behörighetsvillkoren. En adjungerad medlem skall förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod, om han inte har förordnats för behandlingen av ett bestämt ärende.

55 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse, om inte något annat följer av 69 §. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.


67 §

Sökande till tjänster som överassistent, biträdande lärare och lektor samt den som söker en docentur skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprovet.

68 §

Fakultetsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker en docentur, avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Finner fakultetsrådet att sökanden uppfyller föreskrivna villkor för en docentur och att det med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenligt att han knyts till universitetet, skall rådet hos styrelsen göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

81 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Dekanus beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

82 §

Den som avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av fakultetsrådet på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av fakultetsrådet antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

83 §

Om antalet studerande som årligen intas vid universitetet och om de allmänna urvalsprinciperna beslutar styrelsen.

101 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.