1584/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Joensuu universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 5 §, 21 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 26 § 4 mom., 6 och 7 kap., 65-72 §§ samt 108 § 1 mom. 3-5 punkten förordningen den 5 augusti 1983 om Joensuu universitet (697/83),

av dessa lagrum 21 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 26 § 4 mom., 71 § och 108 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 april 1988 (354/88), 6 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 12 juli 1985 (608/85) och genom nämnda förordning av den 22 april 1988 samt 7 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning,

ändras 7 § 1 mom. 10 punkten, 21 § 2 och 3 mom., 41 och 52 §§, 53 § 1 mom., 54 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 §, 60 § 1 och 2 mom., 62, 73-75, 84, 87-89 och 94 §§ samt 108 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. 10 punkten, 21 § 2 och 3 mom., 60 § 1 och 2 mom., 62, 73, 75 och 94 §§ samt 108 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 22 april 1988, 41 och 74 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda förordning samt 58 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 12 juli 1985, samt

fogas till förordningen en ny 19 a §, som följer:

7 §

Styrelsen har till uppgift


10) att besluta om fakulteternas institutioner och utbildningslinjer samt om grundande fristående inrättningar vid universitetet,


19 a §

När fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor, fattar beslut om att tillsättandet av en sådan tjänst skall förfalla eller gör framställningar om att professurer skall tillsättas genom kallelse får alla ordinarie professorer och biträdande professorer vid fakulteten delta i mötet som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

21 §

Fakultetsrådet kan i ärenden som nämns i 1 mom. 7, 8, 13 och 16 punkten samt i andra ärenden av mindre betydelse överföra sin beslutanderätt på dekanus, föreståndarna för fakultetens institutioner eller utbildningslinjer eller på övningsskolans rektor.

41 §

Fristående inrättningar vid universitetet är forskningsinstitutet för Karelen, biblioteket, datacentralen, språkcentralen, centralen för fortbildning och Mekrijärvi forskningsstation. Genom beslut av styrelsen kan även andra fristående inrättningar grundas.

Förvaltningen av en fristående inrättning handhas av en direktion och en föreståndare. Högst hälften av medlemmarna i direktionen får vara personer som inte hör till universitetet. Om uppgiften att vara föreståndare för en fristående inrättning inte ingår i någons tjänsteuppgifter, skall en tjänsteman vid universitetet förordnas till föreståndare.

Närmare bestämmelser om de fristående inrättningarnas verksamhet meddelas i en instruktion. I en instruktion kan bestämmas att förvaltningen av en inrättning handhas enbart av föreståndaren.

52 §

Kollegiala förvaltningsorgan, med undantag av institutionsråden, samt rektor, dekanus och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Ärenden föredras av de tjänstemän som förvaltningsämbetet förordnar därtill.

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av dekanus och prodekanus.

53 §

Över ärenden som kollegiala förvaltninsorgan som avses i 52 § 1 mom. behandlar vid sina sammanträden upprättas föredragningslistor. I föredragningslistan antecknas för varje ärende det beslut som har fattats och namnen på dem som har deltagit i beslutet. Föredragningslistorna utgör förvaltningsorganets protokoll, som undertecknas av ordföranden samt föredraganden eller sammanträdets sekreterare.


54 §

Expeditionerna i ärenden som har avgjorts av rektor, dekanus eller någon annan tjänsteman som har beslutanderätt undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden.


55 §

I ett kollegialt förvaltningsorgan fattas beslut om andra ärenden än valärenden med enkel majoritet, om meningsskiljaktighet uppstår. Om rösterna faller lika blir den mening gällande som ordföranden har omfattat.


58 §

När en studieprestation bedöms får förutom sammanträdets ordförande endast de medlemmar delta som har fullgjort en studieprestation på motsvarande nivå som den som skall bedömas. Alla medlemmar i förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal medlemmar som får delta i beslutsfattandet i ärenden som nämns i 1 mom., skall styrelsen på framställning av förvaltningsorganet förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar som uppfyller behörighetsvillkoren. De adjungerade medlemmarna förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod.

60 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter. Dekanus eller föreståndaren för en fristående inrättning anställer timlärare på deltid.


62 §

Förvaltningsämbetet beslutar om anställningen av tjänstförrättande tjänstemän. Styrelsen beslutar dock om anställningen av en tjänstförrättande professor, biträdande professor eller förvaltningsdirektör för längre tid än ett år.

73 §

Sökande till tjänster som lektor eller överassistent skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga.

Det förvaltningsorgan som gör framställning om tillsättande av en tjänst kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

74 §

Den som söker en docentur skall ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov. Fakultetsrådet kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

Finner fakultetsrådet, sedan det av minst två sakkunniga inhämtat utlåtande om sökandens vetenskapliga meriter, att han uppfyller de villkor som stadgas för en docentur och att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att han knyts till universitetet, skall rådet hos styrelsen göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

75 §

Tjänstledighet för tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av styrelsen. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock professorer, biträdande professorer och förvaltningsdirektören av styrelsen, om inte tjänstledighet grundar sig på lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal.

84 §

Om examina vid universitetet och om beviljande av graden kandidat i humanistiska vetenskaper eller i naturvetenskaper eller agronomgrad stadgas särskilt.

Den som avlagt kandidatexamen kan vid promotion eller utan solenn promotion tilldelas magistergrad.

87 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas en studerande till godo vid avläggande av examen, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Dekanus beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

88 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande vid universitetet.

Som studerande kan även antas den som vid en yrkesläroanstalt har avlagt en examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå samt den som utomlands har avlagt en examen som i detta land ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av fakultetsrådet på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Utan hinder av vad som sägs i 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen antas av fakultetsrådet för att avlägga examen då han har avlagt minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

89 §

Om antalet studerande som årligen intas vid universitetet och om de allmänna urvalsprinciperna beslutar styrelsen.

94 §

Centralen för fortbildning godkänner årliga verksamhetsplaner för den utbildning som centralen meddelar och beslutar om urvalet av dem som deltar i utbildningen enligt vad som bestäms i en instruktion.

108 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 5 augusti 1983 om Joensuu universitets forskningsinstitut för Karelen (699/83). På forskningsinstitutets verksamhet tillämpas dock nämnda förordning och den instruktion som har utfärdats med stöd av den till den del dessa inte står i strid med denna förordning, tills de bestämmelser om forskningsinstitutets verksamhet som nämns i 41 § 3 mom. har meddelats.

Den direktion och föreståndare för forskningsinstitutet som har förordnats med stöd av den i 2 mom. upphävda förordningen kvarstår i sina uppgifter till den 31 mars 1992. De direktioner och föreståndare för andra fristående inrättningar som har förordnats innan denna förordning träder i kraft, kvarstår likaså i sina uppgifter till samma datum.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.