1583/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Uleåborgs universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 10 § 1 mom. 6 punkten, 24 § 1 mom. 4, 5 och 9 punkten, 64-71 §§ och 111 § 1 mom. 3-5 punkten förordningen den 25 april 1984 om Uleåborgs universitet (329/84),

av dessa lagrum 10 § 1 mom. 6 punkten, 24 § 1 mom. 4, 5 och 9 punkten samt 111 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 30 september 1988 (846/88),

ändras 10 § 1 mom. 8 punkten, 18 § 1 mom. 2 punkten, 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 51 §, 57 § 1 mom. 59, 61, 72, 73, 75, 86, 87 och 90-92 §§ samt 111 § 2 mom.,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. 8 punkten, 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 59, 61, 72 och 75 §§ samt 111 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 10 september 1988, 73 och 91 §§ sådana de lyder delvis ändrade genon nämnda förordning av den 30 september 1988 samt 86 § sådan den lyder i förordning av den 27 mars 1987 (358/87), samt

fogas till förordningen en ny 22 a § som följer:

10 §

Styrelsen har till uppgift


8) att göra framställning om tillsättning av tjänsten som förvaltningsdirektör,


18 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


2) att bevilja tjänstledigheter om inte annat stadgas eller bestäms;


22 a §

När fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor, fattar beslut om att tillsättandet av en sådan tjänst skall förfalla eller gör framställningar om att professurer skall tillsättas genom kallelse får alla ordinarie professorer vid fakulteten delta i mötet som adjungerade medlemmar med yttrande- och rösträtt.

24 §

Fakultetsråden har att till uppgift


7) att utnämna andra ordinarie lärare vid fakulteten än professorer och biträdande professorer,

8) att göra framställningar och avge utlåtanden om utnämning eller anställning av annan personal eller om tjänstledigheter, om inte något annat stadgas eller bestäms,


51 §

Kollegiala förvaltningsorgan, med undantag av institutionsråden, samt rektor, dekanus och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Ärenden föredras av de tjänstemän som förvaltningsämbetet förordnar i enlighet med vad som bestäms i en instruktion.

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av dekanus och prodekanus.

57 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom sammanträdets ordförande, i beslutsfattandet delta endast sådana medlemmar eller suppleanter som innehar motsvarande vetenskaplig kompetens eller som har fullgjort en studieprestation på samma nivå. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.


59 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Andra ordinarie lärare vid fakulteterna än professorer och biträdande professorer utnämns dock av fakultetsrådet. Docenter anställs av styrelsen.

Deltidsanställda timlärare anställs av dekanus eller föreståndaren för en fristående inrättning eller av någon annan tjänsteman förordnats därtill i instruktionen för inrättningen.

Annan personal än den som nämns i 1-3 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet, om inte något annat bestäms i en instruktion.

61 §

Förvaltningsämbetet beslutar om anställningen av tjänstförrättande tjänstemän, om inte något annat bestäms i en instruktion. Styrelsen beslutar dock om anställningen av en tjänstförrättande professor, biträdande professor eller förvaltningsdirektör för längre tid än ett år.

72 §

Sökandena till tjänster som lektor eller överassistent och den som söker en docentur skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet eller direktionen för en fristående inrättning kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

73 §

Fakultetsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker en docentur, avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens för docenturen. Om jäv för sakkunniga gäller vad som stadgas i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Finner fakultetsrådet att sökanden uppfyller föreskrivna villkor för en docentur och att det med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenligt att han knyts till universitetet, skall rådet hos styrelsen göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

75 §

Tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av förvaltningsämbetet. Professorer, biträdande professorer och förvaltningsdirektören beviljas dock tjänstledighet för längre tid än ett år av styrelsen.

86 §

Om de examina som kan avläggas vid universitetet och om beviljande av graden kandidat i humantistiska vetenskaper eller naturvetenskaper eller medicine kandidat stadgas särskilt.

87 §

Den som har avlagt kandidatexamen eller ekonomexamen kan vid promotion eller utan solenn promotion beviljas magistersgrad.

90 §

Fakultetsrådet beslutar om de allmämnna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Dekanus beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

91 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande vid universitet.

Som studerande kan även antas den som har avlagt yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som annars har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av fakultetsrådet antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

92 §

Universitets styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till universitetet och om de allmänna urvalsprinciperna.

111 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.