1582/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Jyväskylä universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 11 § 1 mom. 6 punkten, 20 § 1 mom. 5-7 punkten, 58-65 §§ och 99 § 1 mom. 3 och 4 punkten förordningen den 7 oktober 1988 om Jyväskylä universitet (856/88) samt

ändras 6 § 1 mom. 5 punkten, 51 § 1 mom., 53 § 1 och 2 mom., 66 § 1 mom., 67 § 2 och 3 mom., 79-81 §§ och 99 § 2 mom. som följer:

6 §

Styrelsen har till uppgift


5) att utnämna biträdande professorer och de tjänstemän som enligt 53 § 2 mom. utnämns av styrelsen,


51 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en docentur samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom sammanträdets ordförande, i beslutsfattandet endast sådana medlemmar eller suppleanter delta som har motsvarande vetenskaplig kompetens eller som har fullgjort en studieprestation på samma nivå. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.


53 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Om en sådan tjänst är placerad vid en fristående inrättning, upprättas tjänsteförslaget av inrättningens direktion, som även gör framställning om tillsättning genom kallelse av en professur vid inrättningen. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Överassistenter och assistenter utnämns dock av fakultetsrådet. Docenter anställs av styrelsen och timlärare av fakultetsrådet eller av direktionen för en fristående inrättning.


66 §

Den som söker en lektorstjänst skall inom en av fakultetens dekanus utsatt tid genom ett undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga. Fakultetsrådet bedömer undervisningsproven och avgör för varje sökandes del om undervisningsförmågan är tillräcklig. Fakultetsrådet kan befria en sökande från undervisningsprovet, om hans undervisningsförmåga har konstaterats tidigare.


67 §

Om avläggande av undervisningsprov gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 66 § 1 mom.

Fakultetsrådet skall efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga om de vetenskapliga meriterna hos den som söker docenturen avgöra om sökanden har vetenskaplig kompetens. Om jäv för sakkunniga gäller vad som stadgas i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


79 §

Fakultetsrådet beslutar om de allmänna grunder enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Dekanus beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

80 §

Den som har avlagt en finlänsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier samt den som fakultetsrådet annars konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Med avvikselse från 1 och 2 mom. kan fakultetsrådet godkänna en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen för att avlägga examen, då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna förutsättningarna för antagning som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

81 §

Universitets styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till universitetet och om de allmänna urvalsprinciperna.

99 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.