1578/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om avgifter för konsumentverkets prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Konsumentverket uppbär för ärenden som gäller undantagslov och tillstånd som verket har behandlat, för publikationer och information som det har producerat och för därmed jämförbara, på beställning baserade prestationer samt för övriga prestationer som verket saluför en avgift till staten enligt denna förordning.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning uppbärs hos den som har sökt tillstånd eller undantag, gjort anmälan eller beställt eller mottagit någon annan prestation.

3 §

Konsumentverket uppbär följande behandlingsavgifter för sina prestationer:

1) för behandling av ett ärende som avses i förordningen om resebyråer och som gäller tillstånd att idka resebyrårörelse 2 500 mk,

2) för behandling av en ansökan om undantag som avses i 8 § 2 mom. förordningen om uppgifter om konsumtionsvaror (97/87) och i 5 § 2 mom. förordningen om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (539/91) 3 700 mk,

3) för behandling av en ansökan om undantag som avses i 5 § 2 mom. tvättmedelsförordningen (211/88), 7 § 2 mom. kosmetikförordningen (671/90) och 27 § leksaksförordningen (891/90) 3 700 mark,

4) för behandling av en ansökan om undantag som avses i 3 § 2 mom. förordningen om farliga livsmedelsimitationer (359/91) 3 300 mark, samt

5) för behandling av en ansökan om tillstånd som avses i 2 § och 3 § 1 mom. förordningen om hem- och postförsäljning (639/78) 750 mark.

4 §

För konsumentverkets prestationer som baserar sig på beställning eller som saluförs, såsom publikationer och andra tryckalster som verket producerar, läromedel, utbildningstjänster och audivisuella prestationer, bestäms en särskild avgift för varje prestation så att avgiften motsvarar de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkat staten, dvs. självkostnadsvärdet, om inte något annat stadgas nedan.

För prestationer som hör till en publikationsserie kan bestämmas ett prenumerationspris samt ett enhetligt lösnummerpris eller någon annan avgift så att avgifterna motsvarar de kostnader som produktionen av de enskilda publikationerna som ingår i serien åsamkat staten.

I självkostnadsvärdet för en prestation som avses i 1 och 2 mom. inräknas planerings-, trycknings- och andra produktionskostnader samt kostnaderna för försäljning och marknadsföring.

5 §

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) De direkta arbetskostnaderna räknas ut med beaktande av det antal arbetstimmar som har använts för utförandet av prestationen samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadslönen jämte normala tillägg för dem som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) De direkta maskin- och apparatkostnaderna räknas ut genom att maskinens eller apparatens timpris multipliceras med den tid maskinen eller apparaten har använts för utförandet av prestationen. Timpriset fås genom att maskinens eller apparatens genomsnittliga månatliga kostnader divideras med talet 130 eller med maskinens eller apparatens genomsnittliga antal driftstimmar per månad. Som kostnader beaktas de direkta drifts- och hyreskostnaderna för maskinen eller apparaten samt kapitalkostnaderna.

3) Övriga direkta kostnader. De avgifter, som konsumentverket har betalt för tjänster vilka verket har köpt av utomstående och vilka hänför sig till utförandet av prestationen och för anskaffningar som konsumentverket har gjort för prestationen, samt resekostnaderna beaktas i sin helhet.

4) Indirekta kostnader. Som indirekta kostnader enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73), vilka inte har beaktats som direkta arbets- eller maskin- och apparatkostnader, debiteras ett belopp som fås då de i 1 punkten angivna direkta arbetskostnaderna multipliceras med talet 1,49.

6 §

Konsumentverket kan bestämma att avgiften uppbärs så att den understiger självkostnadspriset, om det med hänsyn till den konsumentpolitiska målsättningen är nödvändigt att producera prestationen till ett pris som understiger självkostnadsvärdet. Ersättning för de direkta kostnaderna skall dock uppbäras, om inte något annat stadgas nedan.

7 §

Konsumentverket kan avgiftsfritt utföra prestationer för internationella organisationer och myndigheter i andra stater, om avgiftsfriheten grundar sig på ömsesidighet och allmän internationell praxis.

8 §

En avgift som har bestämts för den betalningsskyldige skall antingen betalas kontant eller uppbäras, sedan prestationen har utförts, när en expedition eller annan prestation lämnas ut mot postförskott eller särskild räkning.

En räkning skall betalas inom 14 dagar efter att den har kommit beställaren eller mottagaren av prestationen till handa. En räkning som har sänts per post anses ha kommit beställaren eller mottagaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen postades. Förfallodagen skall antecknas på räkningen.

Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent. Dröjsmålsräntan kan efterskänkas, om den understiger 30 mark.

9 §

Avgifter som har fastställts med stöd av denna förordning får indrivas enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Förordningen tillämpas på undantagslovs- eller tillståndsärenden som blir anhängiga på ikraftträdelsedagen eller därefter.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.