1571/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Statsgaranticentralen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 14 april 1989 om Statsgaranticentralen (351/89) 3 § 7 och 12 punkten, 4 § 2-4 mom., 6 § och 11 § 2 mom.,

av dessa 3 § 12 punkten samt 4 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 1 september 1989 (753/89),

ändras 3 § 3 punkten, 5 § 4 punkten, 7 §, 8 § 1 mom. och 13 §, av dessa 13 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 1 september 1989 (753/89), som följer:

3 §
Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet har i uppgift att


3) utse direktionens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar,


5 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har i uppgift att


4) besluta om beviljandet av garantier och borgen, ersättningar som skall erläggas på basis av dem samt om skyddandet mot förlustrisk, ifall direktionen inte har bestämt att verkställande direktören eller någon annan tjänsteman skall handha denna uppgift.


7 §
Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter och utvecklar garanticentralens verksamhet samt sörjer för verkställandet av de beslut som förvaltningsrådet och direktionen har fattat.

8 §
Beslutförhet och jäv

Förvaltningsrådet och direktionen är beslutföra då minst hälften av medlemmarna, ordföranden eller vice ordföranden inbegripen, är närvarande.


13 §
Begränsning av förluster

Om garanticentralen ämnar godkänna ackord eller någon annan i 12 § lagen om Statsgaranticentralen avsedd åtgärd som är nödvändig för att en förlust skall kunna begränsas och ersätta de kostnader som förorsakats av att förlusten begränsas eller avstå från fordringar, skall garanticentralen inhämta handels- och industriministeriets samtycke till denna åtgärd, om den förlust som garanticentralen åsamkas av åtgärden eller de fordringar den avstår ifrån är större än 30 000 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.