1570/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om Statsgaranticentralen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 februari 1989 om Statsgaranticentralen (111/89) 4 § 5 mom.,

ändras 3 §, 4 § 2-4 mom., 7 § 2 och 4 mom. samt 15 § och

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Fonden

Garanticentralen förvaltar statsgarantifonden, som står utanför statsbudgeten.

Statsgarantifonden bildas av de medel som flyter in av garanticentralens verksamhet och av de anslag som i statsbudgeten anvisas fonden för detta ändamål. Med medel ur fonden betalas garantiersättningar samt övriga utgifter för verksamheten.

4 §
Verksamhetsprinciperna med avseende på ekonomin

Om de medel som finns på statsgarantifondens samlingskonto i statens centralbokföring inte räcker till för att täcka fondens utgifter, överförs det bristande beloppet till fonden av ett anslag som tas in i statsbudgeten för detta ändamål.

Avsikten är att medlen på det konto som nämns i 2 mom. skall förslå till betalning av de ersättningar som beror på garantierna.

Om beloppet av de medel som finns på fondens samlingskonto överskrider det i 3 mom. nämnda beloppet, kan statsrådet bestämma att skillnaden helt eller delvis skall redovisas som inkomst till statsverket.


5 §
Statens ansvar

Garanticentralen kan genom försäkringar, säkerheter eller andra arrangemang täcka den förlustrisk som verksamheten medför.

7 §
Förvaltning

Vid garanticentralen finns en direktion vars medlemmar förvaltningsrådet utser.


Om förvaltningsrådets och direktionens sammansättning och uppgifter samt om verkställande direktörens uppgifter stadgas genom förordning.

15 §
Uppdrag

Statsrådet kan anförtro garanticentralen uppgifter som statsrådet anser vara nödvändiga och som lämpar sig för garanticentralens verksamhetsområde. Handels- och industriministeriet kan ge garanticentralen forsknings- och utredningsuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Då lagen träder i kraft indras exportgarantifonden och statsgarantifonden. Medlen, skulderna och det egna kapitalet i exportgarantifonden och statsgarantifonden överförs till den nya statsgarantifonden. I fråga om användningen av de medel som överförs tillämpas 4 § 2-4 mom. i denna lag.

Regeringens proposition 120/91
Ekonomiutsk. bet. 15/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.