1569/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om avgifter till mätteknikcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 14 december 1990 om mätteknikcentralen (1149/90) och lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För kalibreringar, ackrediteringar, auktoriseringar, besiktningar, undersökningar, utredningar, utlåtanden och andra åtgärder utförda av mätteknikcentralen skall uppdragsgivaren erlägga avgift till staten i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

Avgift för åtgärd består av grundavgift, av tilläggsavgift eller av grundavgift jämte tilläggsavgift vilka bestäms i enlighet med den prislista och de tillämpningsregler för denna, som utgör bilagor till denna förordning.

3 §

För åtgärd som inte nämns i denna förordning bestäms avgiften i enlighet med punkt 1.01 eller 1.02 i prislistan eller genom att såsom grund använda avgift som i denna förordning är stadgad för åtgärd av motsvarande slag.

Kan avgift inte bestämmas enligt ovan i 1 mom. nämnda grunder, bestäms den för varje åtgärd särskilt för sig så, att den motsvarar de totalkostnader som staten åsamkas av åtgärden, dvs. åtgärdens självkostnadsvärde.

Självkostnadsvärdet beräknas på följande sätt:

1) Arbetskostnaderna beräknas på grundvalen av de löner som betalts till dem som deltagit i åtgärden och den tid de använt till denna. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att månadslön jämte regelmässigatillägg för de personer, som utför arbete, divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Maskin- och apparatkostnaderna beräknas genom att timpriset för maskinen eller apparaten multipliceras med den tid maskinen eller apparaten använts för vidtagande av åtgärden. Timpriset erhålls genom att den kalkylerade månadshyran för maskinen eller apparaten divideras med det antal timmar maskinen eller apparaten i medeltal används per månad. Utöver timpriset beaktas alla andra direkta kostnader som föranleds av maskinens eller apparatens funktion eller användning.

3) Övriga kostnader. Betalningar som mätteknikcentralen erlagt för tjänster, vilka köpts av andra och ansluter sig till vidtagandet av åtgärden, samt för anskaffningar som gjorts för åtgärden beaktas till fullt belopp. Såsom sådana indirekta kostnader, vilka avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73), uppbärs dessutom 150 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

4 §

Mätteknikcentralen kan uppbära förskottsavgifter och avgifter på avbetalningsbasis. Den slutliga avgiften uppbärs genom debitering efter det åtgärden verkställts.

Fakturan skall betalas inom 14 dagar från den tidpunkt, då den sänts per post eller annorledes tillställts uppdragsgivaren. Faktura som sänts per post anses ha blivit tillställd uppdragsgivaren inom sju dagar efter det att den inlämnats till posten för befordran. Erläggs avgiften inte inom uttsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsräntan kan efterskänkas, om den understiger 30 mark.

5 §

Avgift som har bestämts på grundval av denna förordning får indrivas i den ordning som är stadgad för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 maj 1991 om avgifter till mätteknikcentralen (874/91).

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Prislista

Åtgärd Grundavgift mk Tilläggsavgift mk
1. Gemensamma åtgärder
1.01Beställd konsultation eller begärt utlåtande - 410 x arbetstiden (h)
1.02 Tillsynsbesök - 410 x ,,
1.03 Bestyrkt kopia av dokument 40 8 x sidantal
1.04 Obestyrkt kopia av dokument 30 1 x ,,
2. Kalibrering, mätservice och ackreditering av provningslaboratorier
2.01 Kalibrering
2.01.01 Kalibrering av vikter - 410 x arbetstiden (h)
2.01.02 Kalibrering av temperatur och mätningsredskap - 410 x ,,
2.01.03 Kalibrering av tryck och mätningsredskap - 410 x ,,
2.01.04 Andra kalibreringar - 410 x ,,
2.01.05 Rengöring, trimning - 410 x ,,
2.02 Mätservice (kalibrerade laboratorier)
2.02.01 Auktorisation och ackreditering 6 700 410 x arbetstiden (h)
2.02.02 Ändring av auktorisationsbesluten, och/eller tilläggsauktorisation - 410 x ,,
2.02.03 Tillsyn och handledning 3 400 4 500 x antal begreppsområden (st)
2.02.04 Katalog över ackrediterade laboratorier 150 -
2.02.05 Komplettering av förteckning 50 -
2.03 Ackreditering av provningslaboratorier
2.03.01 Ackreditering av provningslaboratorier 7 800 410 x arbetstiden (h)
2.03.02 Ändring av ackrediteringsbeslut eller tilläggsackreditering - 410 x ,,
2.03.03 Tillsyn 3 400 410 x ,,
2.03.04 Bedömarutbildning 2 500 -

TILLÄMPNINGSREGLER

Regel nr Regel
I Allmänna regler
1-1 Alla avgifter som uppbärs höjs till närmaste hela markbelopp eller avrundas till hela markbelopp.
1-2 Med arbetstiden avses mantimme. Minimiavgift är alltid en halv timme.
2-1 Undersökningar, utredningar och utlåtanden i anslutning till samarbetsöverenskommelser med stater och internationella organisationer är fria från i denna förordning stadgade avgifter, såframt dessa åtgärder på grundval av ömsesidighet är avgiftsfria för mätteknikcentralen.
3-1 Undersökningar, utredningar eller utlåtanden, som gjorts på en annan myndighets begäran eller vilka ingår i myndigheternas samarbete, är fria från i denna förordning stadgade avgifter.
4-1 De avgifter som mätteknikcentralen erlägger för varor och tjänster, som den köper av andra för vidtagande av åtgärd, uppbärs separat till fullt belopp med 15 procent tillägg av avgiftens belopp. Ersättning åt utomstående bedömare vid ackreditering av provningslaboratorier, kan uppbäras av provningslaboratoriet i fråga.
II Speciella regler
5-1 För åtgärderna 2.02.01 och 2.03.01 uppbärs grundavgif av det ansökande laboratoriet före behandling av ansökan. Tilläggsavgift debiteras enligt utförda timmar.
6-1 Avgift för åtgärderna 2.02.03 och 2.03.03 debiteras för den tid som auktorisation respektive ackreditering är i kraft. Under det år auktorisation eller ackreditering har beviljats uppbärs ingen tillsynsavgift.
7-1 Mätteknikcentralen fastställer de begreppsområden som utgör basen för tilläggsavgifterna i punkt 2.02.03.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.