1568/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

1 §

I syfte att garantera att den verksamhet som gäller testning, kontroll, säkerställande, dvs. certifiering, och kalibrering är tillförlitlig och internationellt acceptabel kan de organ som bedriver denna verksamhet konstateras vara kompetenta, dvs. ackrediteras, så som stadgas i denna förordning.

Med organ avses i denna förordning testnings- och kalibreringslaboratorier samt kontroll- och certifieringsorgan.

Verksamheten i de ackrediterade organ som avses i 1 mom. följs och övervakas enligt denna förordning.

2 §

För organiserandet av ackreditering svarar mätteknikcentralen.

Mätteknikcentralen fastställer i enlighet med internationella rekomendationer de krav som skall gälla vid ackreditering.

I verksamhet som gäller ackreditering kan mätteknikcentralen också använda namnet The Finnish Accreditation Service och förkortningen FINAS.

3 §

Ett organ ackrediteras av mätteknikcentralen på ansökan.

Innan ackrediteringen sker skall organet kunna visa att det fyller de krav som mätteknikcentralen har fastställt med stöd av 2 § 2 mom..

Mätteknikcentralen skall innan ett beslut om ackreditering fattas inhämta utlåtande av den delegation som nämns i 8 §.

4 §

Om ett organ fyller de krav som avses i 2 § 2 mom. skall det ackrediteras. Beslutet om ackreditering gäller tills vidare eller den tid som angetts i beslutet. Till beslutet kan fogas villkor.

Mätteknikcentralen kan åtkalla ett beslut om ackreditering om organet inte fyller kraven i 2 § 2 mom. eller om det inte följer de villkor som mätteknikcentralen har fogat till ackrediterings beslutet.

5 §

Mätteknikcentralen för register över de organ som den har ackrediterat samt publicerar årligen en förteckning över dem. Centralen kan också annars lämna ut uppgifter om registret.

6 §

Mätteknikcentralen utöver vad som stadgas i 2-5 §§ skall

1) sörja för samarbetet mellan inhemska och utländska myndigheter och organisationer,

2) i fråga om verksamhet enligt denna förordning ingå avtal med motsvarande utländska organisationer om ett ömsesidigt erkännande av organens kompetens,

3) sörja för tillgången på utbildning som hänför sig till ackreditering och bedriva publikations- och informationsverksamhet inom branschen samt

4) följa utvecklingen inom ackrediteringsverksamheten och sörja för att det ackrediterings förfarandet utvecklas.

7 §

Vid ackrediteringen av organ kan mätteknikcentralen använda sig av de bedömare som centralen har godkänt. Bedömarna skall uppfylla de krav som mätteknikcentralen har fastställt med stöd av 2 § 2 mom..

Mätteknikcentralen kan avtala närmare med bedömarna om deras rättigheter och skyldigheter i bedömningsuppdraget.

8 §

För ackrediteringsverksamheten och för utvecklande av den finns en delegation till, vilken statsrådet på framställning av handels- och industriministeriet för tre år i sänder utser en ordförande och vice ordförande samt minst 14 och högst 20 andra medlemmar samt för var och en av dem en personlig suppleant.

Delegationen kan sammanträda och använda sin beslutanderätt uppdelad i sektioner.

I delegationen skall finnas företrädare för de förvaltningsområden som är viktiga med tanke på ackrediteringen samt för näringslivet och standardiseringsbranschen. Dessutom skall testnings- och kalibreringslaboratorierna samt kontroll- och certifieringsorganen vara företrädda.

9 §

Till delegationens uppgifter hör utöver vad som stadgas i 3 § 3 mom. att som rådgivande organ

1) följa verksamheten inom ackrediteringssystemet och göra förslag om hur den kan utvecklas,

2) ge sitt utlåtande om de krav som avses i 2 § 2 mom. och om godkännande av de bedömare som nämns i 7 §,

3) göra förslag om hur det nationella och internationella samarbetet inom branschen kan främjas,

4) göra förslag om hur utbildningen och informationen skall ordnas samt

5) utföra andra uppgifter som särskilt har ålagts den.

I övrigt gäller om delegationen vad som stadgas om statens kommittéer.

10 §

En tjänsteman vid mätteknikcentralen eller någon annan som hör till dess personal eller en bedömare som har godkänts av centralen får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående röja eller för egen vinning utnyttja vad han i uppdrag enligt denna förordning har fått veta om någons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller personliga förhållanden.

Vad som ovan stadgas om tystnadsplikt gäller också den delegation som nämns i 8 §.

11 §

I beslut som mätteknikcentralen har fattat med stöd av denna förordning får, om inte annat har stadgats någon annanstans, ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

12 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 februari 1988 om konstaterande av testningslaboratoriers kompetens (174/88).

Den delegation som med stöd av förordningen (174/88) har tillsatts för tiden 1.11. 1991-31.10.1994 verkar som sådan delegation som avses i 8§ denna förordning till utgången av mandatperioden.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.