1567/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om avgifter till tekniska kontrollcentralen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84) och lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För lagstadgade och frivilliga besiktningar, provningar, undersökningar, utredningar, utlåtanden och andra åtgärder av tekniska kontrollcentralen skall ägaren eller innehavaren av vederbörande produkt, anordning eller anläggning eller annan mottagare av åtgärd erlägga avgift till staten i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

Avgift för åtgärd består av grundavgift, av tilläggsavgift eller av grundavgift jämte tilläggsavgift, vilka bestäms i enlighet med den prislista och de tillämpningsregler för denna som utgör bilagor till denna förordning.

3 §

För åtgärd som inte nämns i denna förordning bestäms avgiften i enlighet med punkt 1.01 i prislistan eller genom att såsom grund använda avgift som i denna förordning är stadgad för åtgärd av motsvarande slag.

Kan avgift inte bestämmas enligt ovan i 1 mom. nämnda grunder, bestäms den för varje åtgärd särskilt för sig så, att den motsvarar de totalkostnader som staten åsamkas av åtgärden, dvs. åtgärdens självkostnadsvärde.

Av frivilliga besiktningar, provningar, undersökningar, utredningar, utlåtanden och andra frivilliga åtgärder uppbärs av uppdragsgivaren minst den avgift, som motsvarar de totalkostnader som staten åsamkas av åtgärden, dvs. åtgärdens självkostnadsvärde.

Självkostnadsvärdet beräknas på följande sätt:

1) Arbetskostnaderna beräknas på grundvalen av de löner som betalts till dem som deltagit i åtgärden och den tid de använt till denna. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att månadslön jämte regelmässiga till- lägg för de personer, som utför arbetet, divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Maskin- och apparatkostnaderna beräknas genom att timpriset för maskinen eller apparaten multipliceras med den tid maskinen eller apparaten använts för vidtagande av åtgärden. Timpriset erhålls genom att den kalkylerade månadshyran för maskinen eller apparaten divideras med det antal timmar maskinen eller apparaten i medeltal används per månad. Utöver timpriset beaktas alla andra direkta kostnader som föranleds av maskinens eller apparatens funktion eller användning.

3) Övriga kostnader. Betalningar som kontrollcentralen erlagt för tjänster, vilka köpts av andra och ansluter sig till vidtagandet av åtgärden, samt för anskaffningar som gjorts för åtgärden beaktas till fullt belopp. Såsom sådana indirekta kostnader, vilka avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73), uppbärs dessutom 130 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

4 §

Tekniska kontrollcentralen kan uppbära förskottsavgifter och avgifter på avbetalningsbasis. Den slutliga avgiften uppbärs genom debitering efter det åtgärden verkställts.

Räkningen skall betalas inom 14 dagar från den tidpunkt, då den sänts per post eller annorledes tillställts den som beställt åtgärden. Räkning som sänts per post anses ha blivit tillställd beställaren sjunde dagen efter det att den inlämnats till posten för befordran.

Erläggs avgiften inte inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

Dröjsmålsränta kan efterskänkas, om den understiger 30 mark.

5 §

Avgift som har bestämts på grundval av denna förordning får indrivas i den ordning som är stadgad för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 december 1990 om avgifter till tekniska kontrollcentralen (1242/90) och förordningen den 31 maj 1991 om ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till tekniska kontrollcentralen (875/91).

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.