1565/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (173/81) 16 §,

ändras 3 § 1 mom. 6 punkten, 4 § 2 mom., 7 § 1 mom., 9 § 2 och 3 mom. och 14 §,

av dessa lagrum 4 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 mars 1983 (269/83), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 mars 1983, ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 9 a § som följer:

3 §

Till landet får inte importeras:


6) kompost, gödsel eller jord, utom i det fall att jorden importeras för tekniska ändamål; som jord betraktas inte oanvänd, ren växttorv framställd av Sphagnumtorv och inte heller oanvänt, konstgjort växtunderlag för växter vilket har framställts av vermikulit, perlit, stenull eller andra motsvarande oorganiska ämnen eller blandningar av ovan nämnda ämnen.


4 §

Importbegränsningarna enligt 1 mom. 1-4 punkten gäller inte frön. Import av virke som har framställts av växter som nämns i sagda punkter är tillåten, om det på en enskild del av stammen finns högst en ytprocent bark eller om det i den flis som har framställts av virket finns högst tre viktprocent bark.

Jordbrukstyrelsen kan tillåta import av växter som avses i 1 mom. 1-4 punkten för vetenskapliga ändamål.

7 §

Potatis och på friland odlade växter som är avsedda för odling, med undantag av småsättlök, blomsterlökar och blomsterknölar, får inte importeras från och med den 16 april till och med den 15 september, nämnda dagar inberäknade, om i odlingslandet enligt jordbruksstyrelsens meddelande förekommer koloradobagge eller japanbagge. Jordbruksstyrelsen kan likväl av särskilda skäl tillåta import av potatis eller ovan angivna växter under den tid som anges ovan på de villkor som den finner tillräckliga för att införsel av nämnda växtförstörare skall förhindras.


9 §

Växternas rötter skall vid importen vara så fria från jord som möjligt. På växterna, växtdelarna och växtprodukterna, med undantag av plantor, krukväxter och plantskoleprodukter, får finnas högst fem viktprocent jord. Förpackningen skall vara sådan att den lätt kan öppnas för inspektion. Då en vara införs som löst gods, skall det utrymme i vilket varan transporteras kunna tillslutas tätt.

Har växter eller växtdelar vid förberedelser na för eller vid själva exporten desinficerats eller har de undergått annan växtskyddsbehandling, skall detta nämnas i sundhetscertifikatet. Av detta skall dessutom framgå behandlingssätt och behandlingstidpunkt samt, då det är fråga om kemisk behandling, verksam substans, brukskoncentration och bruksmängd.

9 a §

Kompost, gödsel eller jord, växttorv eller oorganiskt konstgjort växtunderlag för växter som kommer till landet i samband med importen av växter och växtdelar eller som följer med transportmedlen som förorening får inte säljas eller annars överlåtas som växtunderlag för växter eller spridas ut på åkrar eller andra odlade områden.

14 §

En vara som inte får importeras skall förstöras eller föras ur landet. När varan förs ur landet skall den transporteras förseglad och under en tullmyndighets övervakning. Innehavaren av varan är skyldig att omedelbart meddela jordbruksstyrelsen att varan har förts ur landet eller förstörts.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.