1564/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av växtskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i växtskyddsförordningen av den 11 juni 1982 (442/82) 3 § 1 mom., 25 § och mellanrubriken före denna samt 27 § och mellanrubriken före denna,

ändras den inledande satsen i 1 §, 2 och 5 §§, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 13 § 2 och 4 mom., 15 § 2 mom., 17 § 2 mom. 19 §, 20 § 2 mom., 22 § 1-3 mom., 24 § och 26 § 1 mom.,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 maj 1985 (442/85), 13 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 januari 1989 (16/89) och 22 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 november 1990 (1033/90), samt

fogas till förordningen en ny 12 a §, till 14 § ett nytt 2 mom. samt till förordningen nya 16 a, 17 a och 21 a §§ som följer:

1 §

Begränsningar, förbud och åtgärder enligt växtskyddslagen får utfärdas och vidtas för bekämpande av nedan nämnda växtförstörare och för förhindrande av deras spridning:


2 §

Jordbruksstyrelsen får med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet besluta om utfärdande och vidtagande av begränsningar, förbud och åtgärder enligt 2 § 3 mom. växtskyddslagen även mot andra än i 1 § nämnda växtförstörare.

5 §

Anmälan enligt 3 § växtskyddslagen om förekomst av växtförstörare görs hos lantbruksnämnden i kommunen. Anmälan skall utan dröjsmål tillställas landsbygdsdistriktet. Lantbruksnämnden skall enligt jordbruksstyrelsens anvisningar föra förteckning över förekomsten av växtförstörare.

6 §

Jordbruksstyrelsen eller landsbygdsdistriktet får efter att ha mottagit en anmälan som avses i 5 § eller om det annars finns skäl att misstänka förekomst av växtförstörare som avses i 1 eller 2 §, bestämma att behövlig inspektion skall utföras och prov tas. Dessa åtgärder får även vidtas av en tjänsteman vid en rådgivningsorganisation för lantbruket eller trädgårdshushållningen, lantbruksnämndens lantbrukssekreterare samt lantbruksnämndens ordförande vid förfall för lantbrukssekreteraren eller då en sådan inte finns i kommunen eller av en av jord- och skogsbruksministeriet för uppgiften förordnad person.


Över en inspektion skall uppsättas protokoll, i vilket åtminståne skall antecknas resultatet av inspektionen och sakägarnas uttalanden, om de inverkar på saken, samt beslut om vilka åtgärder sakägarna skall vidta och vilka eventuella förbud och begränsningar de skall iaktta på grund av inspektionens resultat. En kopia av inspektionsprotokollet jämte beslut skall ges till sakägarna.

7 §

Till den ansökan som avses i 7 § 3 mom. växtskyddslagen skall fogas en godtagbar utredning om kostnaderna eller skadorna.

Potatiskräfta
12 a §

Jordområden, brukningsenheter och odlingar anses vara smittade med potatiskräfta under de närmaste 20 kalenderåren efter att potatiskräfta har konstaterats. Om potatiskräfta konstateras förekomma även därefter, anses områdena, brukningsenheterna eller odlingarna vara på nytt smittade med potatiskräfta under de närmaste 20 kalenderåren efter konstaterandet.

Ljus ringröta på potatis och brunröta
13 §

Potatis som är smittad med ljus ringröta eller brunröta får inte transporteras, hållas till salu eller annars överlåtas för odlingsändamål. Om överlåtelse sker för annat ändamål skall mottagaren meddelas att potatisen är smittad med ljus ringröta eller brunröta.


Byggnader, arbetsredskap, transportmedel, förpackningsmedel eller andra föremål som har smittats av ljus ringröta på potatis eller brunröta skall rengöras och desinficeras.

14 §

Med inspekterad, sund utsädespotatis avses utsäde som har kontrollerats med stöd av 6 § lagen om handel med frövara (669/75) och försetts med garantibevis samt sådan potatis som odlats såsom utsäde och som inte behöver kontrolleras och förses med garantibevis på detta sätt, men som landsbygdsdistriktet eller en i 6 § angiven tjänsteman vid en rådgivningsorganisation har inspekterat under lagringsperioden och konstaterat vara fri från ljus ringröta och brunröta.

Potatisnematod
15 §

En växt eller växtdel som är smittad med potatisnematod får inte tranporteras, hållas till salu eller annars överlåtas för odlingsändamål. När överlåtelse sker för annat ändamål skall mottagaren meddelas att växten eller växtdelen är smittad med potatisnematod.


16 a §

Jordområden, brukningsenheter och odlingar anses vara smittade med potatisnematod under de närmaste nio kalenderåren efter att potatisnematod har konstaterats. Om sådan konstateras förekomma även därefter, anses områdena, brukningsenheterna eller odlingarna vara på nytt smittade med potatisnematod under de närmaste nio kalenderåren efter konstaterandet.

Själknematod
17 §

En växt eller växtdel som är smittad med själknematod får inte transporteras, hållas till salu eller annars överlåtas för odlingsändamål.


17 a §

Jordområden, brukningsenheter och odlingar anses vara smittade med stjälknematod under de närmaste sex kalenderåren efter att stjälknematod har konstaterats. Om sådan konstateras förekomma även därefter, anses områdena, brukningsenheterna eller odlingarna vara på nytt smittade med stjälknematod under de närmaste sex kalenderåren efter konstaterandet.

19 §

På en odling som är smittad med betnematod får växter som hör till släktet Beta odlas högst vartannat år.

Bomulssmögel på lök
20 §

Växter eller växtdelar, som är behäftade med bomullsmögel på lök får inte transporteras, hållas till salu eller annars överlåtas för odlingsändamål.


21 a §

Jordområden, brukningsenheter och odlingar anses vara smittade med bomullsmögel på lök under de närmaste 10 kalenderåren efter att bomullsmögel har konstaterats. Om sådan konstateras förekomma även därefter, anses områdena, brukningsenheterna eller odlingarna vara på nytt smittade med bomullsmögel på lök under de närmaste 10 kalenderåren efter konstaterandet.

Övriga växtförstörare
22 §

Växter som är behäftade med tomatkräfta, svartröta på krysantemum, vinbärsgallkvalster, klumprot, krysantemumfluga eller svampen Phytophthora fragariae får inte transporteras bort från brukningsenheten eller förrådsplatsen. De smittade växterna skall förintas.

Den smittade delen av en brukningsenhet eller odling samt, vid behov, ett växtunderlag för växter, en byggnad, ett arbetsredskap eller transportmedel, förpackningsmaterial eller något annat föremål som har smittats skall desinficeras.

Koloradobaggar skall förintas och deras förekomstplats desinficeras.


24 §

Jordbruksstyrelsen kan medge undantag från de odlingsbegränsningar som stadgas i 12 a, 14, 16, 16 a, 17 a, 21 och 21 a §§, om för brukningsenheten uppgörs en av jordbruksstyrelsen godkänd plan för bekämpning av växtförstörare och förhindrande av deras spridning. För att undantag skall beviljas krävs dessutom att iakttagandet av begränsningarna skulle medföra betydande men för produktionen på lägenheten och odlarens utkomst, eller något annat vägande skäl.

26 §

Jordbruksstyrelsen och landsbygdsdistrikten handhar verkställigheten av denna förordning och utövar tillsyn över att de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den iaktas.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.